W ramach realizowanego przez Fundację „Rodzice Szkole” i dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, Narodowy Bank Polski oraz Fundację PKO BP, programu: „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju” zorganizowano w latach 2016-2019 32 Regionalne oraz 4 Ogólnopolskie Konferencje Rad Rodziców. W trakcie spotkań poruszano tematy szczególnie ważne dla członków rad rodziców, dyrektorów szkół oraz wszystkich uczestników życia szkolnego dla których efektywna współpraca w szkole nie jest obojętna.

Panele dyskusyjne dotyczyły finansów rad rodziców, partnerstwa oraz aktualnego systemu prawnego regulującego prawa i obowiązki rad rodziców.
Konferencje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nich udział kilka tysięcy osób z całego kraju.

Podobne wydarzenie możemy zorganizować na prośbę zainteresowanych osób. Program i koszty ustalamy podczas rozmowy. Zapraszamy do kontaktu. Program i koszty ustalamy podczas rozmowy. Zapraszamy do kontaktu.

Nasza oferta szkoleniowa

Fundacja „Rodzice Szkole”, której celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzacja polskich szkół, animuje szereg działań prowadzących do włączenia rodziców w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Oferta szkoleniowa obejmuje:


1. Profesjonalne warsztaty, szkolenia i wykłady w zakresie umiejętności:
• powoływania, organizowania i funkcjonowania rad rodziców (krok po kroku),
• pozyskiwania środków i racjonalnego ich wykorzystywania przez radę rodziców,
• doskonalenia technik skutecznej współpracy i sprawnej komunikacji pomiędzy różnymi organami szkoły,
• formułowania opinii i prezentacji poglądów,
• diagnozowania i skutecznego rozwiązywania konfliktów.
2. Fachowe wsparcie i pomoc ekspercką na każdym etapie działań rad rodziców w zakresie:
• diagnozy problemów specyficznych dla danej placówki i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania,
• tworzenia szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych
3. Poradnictwo prawne w zakresie praw i obowiązków rodziców i rad rodziców w świetle    obowiązujących regulacji  ustawowych.
4. Opracowywanie wzorów dokumentów pomocnych radom rodziców.

Podstawowe korzyści wynikające z udziału w szkoleniach to:
• podniesienie kwalifikacji w zakresie organizacji i prowadzenia rady rodziców,
• zdobycie wiedzy nt. praw  i obowiązków rodziców w szkole oraz umiejętności budowania szkoły dialogu,
• nabycie umiejętności pracy w zespole,
• nabycie umiejętności pracy metodą  projektową.

Szkolenia przez nas organizowane nastawione są na praktyczne i skuteczne przygotowanie rodziców, rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników samorządów terytorialnych do wspólnego tworzenia szkoły partnerskiej i obywatelskiej. Uczymy, jak postępować w konkretnych sytuacjach. Dążymy do tego, aby uczestnicy szkoleń, po ich ukończeniu, mieli wiedzę nie tylko o tym co powinni robić, ale przede wszystkim umiejętności - jak to robić.

 

Rada rodziców ważny uczestnik życia szkołyProgram


1. Rada rodziców jako ważny organ szkoły i polskiego systemu oświaty.
2. Najważniejsze kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców wynikające z obowiązujących regulacji prawnych.
3 .Organizacja pracy rady rodziców.
4. Instytucje, których obowiązkiem jest wspieranie rad rodziców w ich działalności.
5. Zasady współpracy wszystkich organów  szkoły.
6. Najczęstsze problemy rad rodziców oraz przykłady dobrych praktyk.
7. Dyskusja i podsumowanie.

Uczestnicy

Przedstawiciele rad rodziców szkół i placówek oświatowych
Przedstawiciele samorządów terytorialnych
Przedstawiciele Kuratora Oświaty

Organizator

Samorząd Powiatowy (Starosta Powiatu we współpracy ze znajdującymi się na terenie powiatu gminami), lub Samorząd Gminny (Prezydent miasta, Burmistrz, Wójt).

Koszt


Ustalany indywidualnie

Dyrektor szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców


1. Rada rodziców jako ważny organ szkoły i polskiego systemu oświaty.
2. Czego oczekują rodzice od dyrektora szkoły i jakie  nadzieje wiążą z dobrą współpracą wszystkich organów szkoły ?
3. Współpraca z  rodzicami  jako jedno z najważniejszych ale i najtrudniejszych zadań dyrektora szkoły.
4.  Dyrektor szkoły jako lider zmian w placówce, przede wszystkim  w zakresie relacji z rodzicami i radami rodziców.
5. Zbieżności i rozbieżności w postawach rodziców i nauczycieli w stosunku do życia szkolnego.
6. Działania dyrektora szkoły, podejmowane wobec rodziców, w procesie budowania płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.
7.  Działania dyrektora szkoły, podejmowane wobec nauczycieli, na rzecz budowania płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.
8.  Działania dyrektora szkoły na rzecz budowania płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego  ze szczególnym uwzględnieniem współpracy rady rodziców i rady pedagogicznej.
9. Dyskusja i podsumowanie.

Uczestnicy

Dyrektorzy  szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedstawiciele Kuratora Oświaty

Organizator

Samorząd Powiatowy (Starosta Powiatu we współpracy ze znajdującymi się na terenie powiatu gminami), lub Samorząd Gminny (Prezydent miasta, Burmistrz, Wójt).

Czas trwania

2-2,5 godziny

Koszt

ustalany indywidualnie

Zrealizowane szkolenia


2015 r.


• Warszawa – 11 lutego – spotkanie z radą rodziców SP nr 97 poświęcone prezentacji praw i obowiązków rad rodziców oraz procedur niezbędnych przy ich tworzeniu.
• Sępólno Krajeńskie – 27- stycznia - konferencja dla dyrektorów szkół, przewodniczących rad rodziców, władz samorządowych i urzędników administracji oświatowej z powiatu sępoleńskiego - poświęcona budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę jaką w tym procesie powinny odgrywać rady rodziców będące ważnym partnerem: dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i samorządu terytorialnego.
• Warszawa - 12 stycznia -” spotkanie z przedstawicielami rady rodziców Gimnazjum nr 31 poświęcone przedstawieniu ponad dwudziestopięcioletniej historii działań rodzicówna rzecz ich upodmiotowienia w polskim systemie oświaty.

2014 r


• Warszawa- -5 listopada - spotkanie Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" z rodzicami szkół warszawskiej Dzielnicy Włochy poświęcone przedstawieniu  inicjatyw ustawodawczych Fundacji „Rodzice Szkole” mających na celu uporządkowanie statusu rady rodziców, zgodnie z  postulatami zgłaszanymi od kilku lat przez środowiska rodzicielskie.
• Dopiewiec gmina Komorniki -27.października - Mirosława Grzemba – Wojciechowska, pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim br. przedstawiła 40 nauczycielom ze szkół Dopiewie, Dąbrówce i Komornikach zasady współpracy z radami rodziców.
• Poznań – 26 .października - Mirosława Grzemba – Wojciechowska, pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim. przeprowadziła w poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, dla grupy kandydatów na dyrektorów szkół, szkolenie poświęcone angażowaniu rodziców w życie szkoły oraz tworzeniu przez nich programów wychowawczych.
• Warszawa – 3 października - Fundację „Rodzice Szkole”, we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas, zorganizowała konferencję: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.
• Gmina Jabłoń (powiat parczewski) - 9 czerwca – spotkanie Wojciecha Starzyńskiego z przedstawicielami rad rodziców, dyrektorami i nauczycielami kilku gminnych szkół. poświęcone omówieniu zasad współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego i pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców jednej ze szkół.
• Siedlce – 28 maja - wykład Wojciecha Starzyńskiego, na konferencji zorganizowanej przez Samorządowe Centrom Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach : Jak budować program wychowawczy  z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego.
• Bielsko Biała – 1 marca - w trakcie organizowanej przez Bielskie Forum Oświatowe i, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku Białej konferencji poświęconej sprawom miejsca rodziców w polskim systemie edukacji, Wojciech Starzyński. przedstawił zasady budowania współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego, podkreślając rolę dyrektorów szkół, jako liderów lokalnych środowisk oświatowych oraz potrzebę większego zaangażowania się w powyższe procesy rodziców i rad rodziców.

2013 r


• Wołomin - 24 listopada – spotkanie dyrektorów szkół i przedstawicieli rad rodziców poświęcona budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego zainicjowane, wystąpieniem Wojciecha Starzyńskiego.
• Radom - 13 listopada - udział w konferencji: Samorząd a wychowanie, w trakcie której. debatę poświęconą roli rodziców w kreowaniu polityki oświatowej państwa zainicjowało  wystąpienie Wojciecha Starzyńskiego.
• Gmina Lipie (woj. śląskie) - 26 września - konferencja poświęcona funkcjonowaniu rad rodziców, w trakcie której Wojciech Starzyński wygłosił referat na temat budowania płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.
• Ostrołęka - 12 czerwca - odbyła się zorganizowana przez władze Ostrołęki i Fundację „Rodzice Szkole”, konferencja: Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego, w trakcie której uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania: Jaka polityka oświatowa jest potrzebna Polsce? Jaką rolę w kreowaniu polityki oświatowej (lokalnej i ogólnokrajowej) powinny odgrywać samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i miejscowe środowiska obywatelskie? Czy potrzebna jest na ten temat ogólnopolska debata?
• Białobrzegi -26 marca - Wojciech Starzyński wygłosił referat: Polityka edukacyjna państwa i samorządu terytorialnego kluczem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Kraków -25 marca - w trakcie konferencji: „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele”, Wojciech Starzyński wygłosił referat: Lider lokalnego środowiska oświatowego, w którym wskazał na rolę jaką w kreowaniu i realizowaniu polityki oświatowej mogą i powinni odgrywać liderzy edukacji.
• Chorzów - 18 marca - spotkanie z inicjatywy Fundacji „Rodzice szkole” reprezentantów chorzowskich i tyskich rad rodziców poświęcone omówieniu założeń, którymi powinni się kierować rodzice, nauczyciele i samorządowcy przy tworzeniu i realizowaniu lokalnej polityki oświatowej
• Piastów - 13 marca - konferencja: Rodzice i Nauczyciele współtwórcami polityki edukacyjnej Piastowa
• Witkowice - 26 lutego – spotkanie z przedstawicielami rady rodziców Szkoły Podstawowej w Witkowicach (powiat częstochowski) . poświęcone organizowaniu przez rady rodziców, pikników, festynów, loterii fantowych i tym podobnych imprez, z których przychody są przeznaczane na statutową działalność szkół
• Guzowatka - 25 lutego - spotkanie z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II d celem wspólnego omówienia relacji pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców.
• Białystok - 9 lutego - spotkanie się z   z przedstawicielami kilkunastu rad rodziców białostockich szkół. 

2012 r.

• Płock - 9 października – konferencja dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli płockich szkół:Miejsce i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie Płocka
• Warszawa 4-5 października - na zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) konferencji: Budowanie lokalnej strategii na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wojciech Starzyński wygłosił referat poświęcony roli rodziców w budowaniu strategii oświatowej państwa, podkreślając, że niezbędnym warunkiem sukcesu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym również uczniów wyjątkowo uzdolnionych) jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą.
• Gmina Lubicz - 19 marca – konferencja dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Gminy Lubicz.
• Wołomin - 16 marca - konferencja pt.: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Powiatu Wołomińskiego.
• Piastów - 29 lutego – konferencja poświęcona przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży oraz roli rodziców i rad rodziców Piastowa w programie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci.
• Ostrołęka 8 lutego – konferencja: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Ostrołęki.

2011 r.

• Lublin - 22 lutego 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców
• Błażowa na Podkarpaciu - 24 lutego 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców
• Strzebiń - 2 marca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców
• Szczecin - 12 marca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców
• Piastów - 21 marca 2011r. - "Znaczenie rad rodziców dla edukacji i wychowania w społeczności lokalnej"
• Dąbroszyn - 23 marca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców
• Sępólno Krajeńskie - 12 kwietnia 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców
• Poznań - 13 czerwca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców
• Siedlce - 20 czerwca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli JST
• Nowy Sącz - 27 czerwca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli JST
• Warszawa - 9 lipca 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli środowisk rodzicielskich
• Warszawa - 3 września 2011r. - szkolenie dla przedstawicieli środowisk rodzicielskich
• Warszawa - 19 września 2011 - szkolenie dla przedstawicieli warszawskich rad rodziców we WCIES
• 27 września - 11 października - Warszawa - szkolenia w ramach projektu: Rada rodziców – dla dobra szkoły – działanie, komunikacja, współpraca

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

2015 r.

 • Warszawa – 11 lutego – spotkanie z radą rodziców SP nr 97 poświęcone prezentacji praw i obowiązków rad rodziców oraz procedur niezbędnych przy ich tworzeniu.

 • Sępólno Krajeńskie – 27- stycznia - konferencja dla dyrektorów szkół, przewodniczących rad rodziców, władz samorządowych i urzędników administracji oświatowej z powiatu sępoleńskiego - poświęcona budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę jaką w tym procesie powinny odgrywać rady rodziców będące ważnym partnerem: dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i samorządu terytorialnego.

 • Warszawa - 12 stycznia -” spotkanie z przedstawicielami rady rodziców Gimnazjum nr 31 poświęcone przedstawieniu ponad dwudziestopięcioletniej historii działań rodzicówna rzecz ich upodmiotowienia w polskim systemie oświaty.

2014 r.

 • Warszawa- -5 listopada - spotkanie Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" z rodzicami szkół warszawskiej Dzielnicy Włochy poświęcone przedstawieniu  inicjatyw ustawodawczych Fundacji „Rodzice Szkole” mających na celu uporządkowanie statusu rady rodziców, zgodnie z  postulatami zgłaszanymi od kilku lat przez środowiska rodzicielskie.

 • Dopiewiec gmina Komorniki -27.października - Mirosława Grzemba – Wojciechowska, pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim br. przedstawiła 40 nauczycielom ze szkół Dopiewie, Dąbrówce i Komornikach zasady współpracy z radami rodziców.

 • Poznań – 26 .października - Mirosława Grzemba – Wojciechowska, pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim. przeprowadziła w poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, dla grupy kandydatów na dyrektorów szkół, szkolenie poświęcone angażowaniu rodziców w życie szkoły oraz tworzeniu przez nich programów wychowawczych.

 • Warszawa – 3 października - Fundację „Rodzice Szkole”, we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas, zorganizowała konferencję: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.

 • Gmina Jabłoń (powiat parczewski) - 9 czerwca – spotkanie Wojciecha Starzyńskiego z przedstawicielami rad rodziców, dyrektorami i nauczycielami kilku gminnych szkół. poświęcone omówieniu zasad współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego i pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców jednej ze szkół.

 • Siedlce – 28 maja - wykład Wojciecha Starzyńskiego, na konferencji zorganizowanej przez Samorządowe Centrom Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach : Jak budować program wychowawczy  z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego.

 • Bielsko Biała – 1 marca - w trakcie organizowanej przez Bielskie Forum Oświatowe i, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku Białej konferencji poświęconej sprawom miejsca rodziców w polskim systemie edukacji, Wojciech Starzyński. przedstawił zasady budowania współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego, podkreślając rolę dyrektorów szkół, jako liderów lokalnych środowisk oświatowych oraz potrzebę większego zaangażowania się w powyższe procesy rodziców i rad rodziców.

2013 r.

 • Wołomin - 24 listopada – spotkanie dyrektorów szkół i przedstawicieli rad rodziców poświęcona budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego zainicjowane, wystąpieniem Wojciecha Starzyńskiego.

 • Radom - 13 listopada - udział w konferencjiSamorząd a wychowanie, w trakcie której. debatę poświęconą roli rodziców w kreowaniu polityki oświatowej państwa zainicjowało  wystąpienie Wojciecha Starzyńskiego.

 • Gmina Lipie (woj. śląskie) - 26 września - konferencja poświęcona funkcjonowaniu rad rodziców, w trakcie której Wojciech Starzyński wygłosił referat na temat budowania płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.

 • Ostrołęka - 12 czerwca - odbyła się zorganizowana przez władze Ostrołęki i Fundację „Rodzice Szkole”, konferencja: Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego, w trakcie której uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania: Jaka polityka oświatowa jest potrzebna Polsce? Jaką rolę w kreowaniu polityki oświatowej (lokalnej i ogólnokrajowej) powinny odgrywać samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i miejscowe środowiska obywatelskie? Czy potrzebna jest na ten temat ogólnopolska debata?

 • Białobrzegi -26 marca - Wojciech Starzyński wygłosił referat: Polityka edukacyjna państwa i samorządu terytorialnego kluczem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • Kraków -25 marca - w trakcie konferencji: „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele”, Wojciech Starzyński wygłosił referat: Lider lokalnego środowiska oświatowego, w którym wskazał na rolę jaką w kreowaniu i realizowaniu polityki oświatowej mogą i powinni odgrywać liderzy edukacji.

 • Chorzów - 18 marca - spotkanie z inicjatywy Fundacji „Rodzice szkole” reprezentantów chorzowskich i tyskich rad rodziców poświęcone omówieniu założeń, którymi powinni się kierować rodzice, nauczyciele i samorządowcy przy tworzeniu i realizowaniu lokalnej polityki oświatowej

 • Piastów - 13 marca - konferencja: Rodzice i Nauczyciele współtwórcami polityki edukacyjnej Piastowa

 • Witkowice - 26 lutego – spotkanie z przedstawicielami rady rodziców Szkoły Podstawowej w Witkowicach (powiat częstochowski) . poświecone organizowaniu przez rady rodziców, pikników, festynów, loterii fantowych i tym podobnych imprez, z których przychody są przeznaczane na statutową działalność szkół

 • Guzowatka - 25 lutego - spotkanie z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II d celem wspólnego omówienia relacji pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców.

 • Białystok - 9 lutego - spotkanie się z   z przedstawicielami kilkunastu rad rodziców białostockich szkół. 

2012 r.

 • Płock - 9 października – konferencja dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli płockich szkół:Miejsce i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie Płocka

 • Warszawa 4-5 października - na zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) konferencji: Budowanie lokalnej strategii na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wojciech Starzyński wygłosił referat poświęcony roli rodziców w budowaniu strategii oświatowej państwa, podkreślając, że niezbędnym warunkiem sukcesu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym również uczniów wyjątkowo uzdolnionych) jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą.

 • Gmina Lubicz - 19 marca – konferencja dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Gminy Lubicz.

 • Wołomin - 16 marca - konferencja pt.: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Powiatu Wołomińskiego.

 • Piastów - 29 lutego – konferencja poświęcona przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży oraz roli rodziców i rad rodziców Piastowa w programie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci.

 • Ostrołęka 8 lutego – konferencja: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Ostrołęki.

2011 r.zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl