Rada rodziców:

Aby prawidłowo założyć Radę Rodziców powinno się zacząć od starannego przeanalizowania art. 83, 84 i 86 ustawy Prawo oświatowe a następnie spokojnie porozmawiać z rodzicami oraz z dyrektorem szkoły o prawach i obowiązkach wszystkich jej organów (rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły). Pomocne w tym będą informacje zawarte w publikacjach, których wykaz znajduje się na witrynie internetowej Fundacji „Rodzice Szkole”: www.rodziceszkole.edu.pl

Po ukonstytuowaniu się rady rodziców należy uchwalić jej Regulamin, opracować plan działalności i przyjąć preliminarz budżetowy. W oparciu o te materiały mobilizować rodziców i przekonywać do swoich racji dyrektora oraz nauczycieli ciągle pamiętając, że tak skomplikowane problemy, jakie pojawiają się w relacjach rodzice-szkoła, wymagają wielkiej tolerancji i kultury wszystkich uczestniczących w tym procesie stron oraz przestrzegania obowiązującego prawa.

Dlaczego warto zadbać o prawidłowe przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziałowych?

Ustawa Prawo oświatowe w sposób jednoznaczny mówi, że wybory do rad oddziałowych są przeprowadzane w trybie tajnym. Zapis ten nie pozostawia żadnej przestrzeni do interpretacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że składająca się z przedstawicieli rad oddziałowych, rada rodziców jest pełnoprawnym organem szkoły, który decyduje o wielu ważnych dla szkoły sprawach, m. in. uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oraz szkolny program profilaktyki, opiniuje pracę nauczycieli, decyduje czy dana organizacja bądź stowarzyszenie mają prawo działać na terenie szkoły, opiniuje projekt planu finansowego szkoły.


Jeśli nie chcemy, aby ktokolwiek kiedykolwiek podważał ważność podjętych przez radę rodziców decyzji, bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych w trybie tajnym oraz udokumentowanie tego faktu stosownym protokołem z zebrania wyborczego. (Przykładowy przebieg zebrania wyborczego oraz wzór protokołu - załącznik nr 1 i 2).
Rady oddziałowe, a następnie rada rodziców, są niezależnymi reprezentantami rodziców w szkole. Dlatego na ich wybór nie mogą mieć wpływu ani wychowawcy, ani tym bardziej dyrektor szkoły. Zebrania wyborcze powinny odbywać się tylko i wyłącznie w gronie rodziców, bez obserwatorów w postaci pracowników szkoły, w szczególności członków rady pedagogicznej.

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Załącznik nr 1 - wybory do rady klasowej (pdf)

Załącznik nr 2 - wzrór protokołu (pdf)

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rada rodziców:

Aby prawidłowo założyć Radę Rodziców powinno się zacząć od starannego przeanalizowania art. 83, 84 i 86 ustawy Prawo oświatowe a następnie spokojnie porozmawiać z rodzicami oraz z dyrektorem szkoły o prawach i obowiązkach wszystkich jej organów (rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły). Pomocne w tym będą informacje zawarte w publikacjach, których wykaz znajduje się na witrynie internetowej Fundacji „Rodzice Szkole”: www.rodziceszkole.edu.pl

Po ukonstytuowaniu się rady rodziców należy uchwalić jej Regulamin, opracować plan działalności i przyjąć preliminarz budżetowy. W oparciu o te materiały mobilizować rodziców i przekonywać do swoich racji dyrektora oraz nauczycieli ciągle pamiętając, że tak skomplikowane problemy, jakie pojawiają się w relacjach rodzice-szkoła, wymagają wielkiej tolerancji i kultury wszystkich uczestniczących w tym procesie stron oraz przestrzegania obowiązującego prawa.

Dlaczego warto zadbać o prawidłowe przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziałowych?

Ustawa Prawo oświatowe w sposób jednoznaczny mówi, że wybory do rad oddziałowych są przeprowadzane w trybie tajnym. Zapis ten nie pozostawia żadnej przestrzeni do interpretacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że składająca się z przedstawicieli rad oddziałowych, rada rodziców jest pełnoprawnym organem szkoły, który decyduje o wielu ważnych dla szkoły sprawach, m. in. uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły oraz szkolny program profilaktyki, opiniuje pracę nauczycieli, decyduje czy dana organizacja bądź stowarzyszenie mają prawo działać na terenie szkoły, opiniuje projekt planu finansowego szkoły.


Jeśli nie chcemy, aby ktokolwiek kiedykolwiek podważał ważność podjętych przez radę rodziców decyzji, bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych w trybie tajnym oraz udokumentowanie tego faktu stosownym protokołem z zebrania wyborczego. (Przykładowy przebieg zebrania wyborczego oraz wzór protokołu – załącznik nr 1 i 2).
Rady oddziałowe, a następnie rada rodziców, są niezależnymi reprezentantami rodziców w szkole. Dlatego na ich wybór nie mogą mieć wpływu ani wychowawcy, ani tym bardziej dyrektor szkoły. Zebrania wyborcze powinny odbywać się tylko i wyłącznie w gronie rodziców, bez obserwatorów w postaci pracowników szkoły, w szczególności członków rady pedagogicznej.

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Załącznik nr 1 – wybory do rady klasowej (pdf)

Załącznik nr 2 – wzrór protokołu (pdf)