Samorządy terytorialne są organami prowadzącymi dla większości szkół publicznych Odpowiadają nie tylko za ich finansowanie ale również za poziom nauczania i proponowaną ofertę edukacyjną. Jednym z warunków spełnienia w tym zakresie oczekiwań mieszkańców i wyjścia na przeciw wyzwaniom XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników administracji oświatowej i nadzoru pedagogicznego oraz lokalnych środowisk obywatelskich. Inicjatorami takiej współpracy oraz organizatorami poświęconych tej tematyce konferencji, szkoleń i seminariów mogą i powinny być samorządy terytorialne, które zapraszamy do korzystania z oferty Fundacji „Rodzice Szkole”.

Uwzględniając bardzo znaczącą rolę jaką w polskiej oświacie odgrywają samorządy terytorialne Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wykorzystanie załączonego listu w realizacji lokalnych polityk oświatowych.

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Starostowie Powiatów

Wójtowie Gmin,

Szanowni Państwo,

wrzesień jest miesiącem, w którym we wszystkich szkołach publicznych prowadzonych przez samorządy terytorialne odbywają się wybory rad rodziców. Mimo, że ustawa o systemie oświaty reguluje tryb powstawania tego ważnego organu szkoły, część rad rodziców jest tworzona z wyraźnym jej naruszeniem. Powstaje więc pytanie: Jak wybrać radę rodziców w zgodzie z prawem? Jak stworzyć sytuację, w której jej działalność będzie stałą lekcją demokracji dla wszystkich uczestników życia szkolnego?

Ważną rolę w tym procesie odgrywają dyrektorzy szkół – od nich w znacznej mierze zależy na ile szkoły stają się miejscem współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów.

Uwzględniając powyższe Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o pomoc w utworzeniu – w każdej prowadzonej przez Państwa szkole – rady rodziców zgodnie, art. 53 ust 2 ustawy o systemie oświaty, i przekazanie dyrektorom szkół kilku porad dotyczących powyższej problematyki..

Jak organizować radę rodziców?- kilka porad dla dyrektora szkoły.

1. prosimy starannie przeanalizować art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty, w których zapisano tryb tworzenia rady rodziców oraz jej prawa i obowiązki,

2. prosimy informację o powyższych rozwiązaniach przekazać na posiedzeniu rady pedagogicznej wszystkim nauczycielom szkoły, ze szczególnym zwróceniem na nie uwagi wychowawcom, którzy mogą i powinni być pomocni rodzicom swojej klasy w wyborze tzw. trójki klasowej i jej przedstawiciela do rady rodziców .Warto przygotować krótką instrukcję w formie pisemnej oraz zalecić wychowawcom aby na moment zgłaszania kandydatów i wyborów pozostawili rodziców samych, umożliwiając im, zgodnie z demokratycznymi zasadami, swobodę wyboru.

3. prosimy, w porozumieniu z ustępującym przewodniczącym rady rodziców, pomóc wybranym przedstawicielom do rady rodziców w zorganizowaniu i odbyciu pierwszego zebrania (z powodu wymienionego w pkt. 2 dyrektor nie powinien uczestniczyć w części poświęconej konstytuowaniu się rady rodziców ),

4. prosimy zapoznać się z uchwalonym przez radę rodziców Regulaminem. W wypadku stwierdzenia w nim niezgodności z ustawą o systemie oświaty lub Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, należy wskazać błędy radzie rodziców z prośbą o dokonanie niezbędnych poprawek,.

5. prosimy umożliwić radzie rodziców korzystanie z ogólnoszkolnej tablicy ogłoszeń, strony internetowej i innych form informacji skierowanych do społeczności szkolnej, nie ingerując w żadnym stopniu w treści przez nią zamieszczane,

6. prosimy rozważyć zapraszanie przedstawicieli rady rodziców na posiedzenia rady pedagogicznej (oczywiście, jedynie na tę jej część, która nie dotyczy spraw osobistych uczniów i pracowników szkoły objętych tajemnicą zawodową) oraz zasugerować radzie rodziców wolę uczestnictwa w jej posiedzeniach ( z zastrzeżeniem podobnym jak przy uczestnictwie przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniu rady pedagogicznej),

7. prosimy na wszystkie oficjalne wystąpienia rady rodziców odpowiadać w formie pisemnej, zachowując terminy procedur administracyjnych i domagać się podobnego trybu działania ze strony rady rodziców.

Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje ułatwią budowanie partnerskich, relacji, pomiędzy wszystkimi organami szkoły ze szczególnym uwzględnieniem współpracy dyrektorów z radami rodziców

Z wyrazami szacunku

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”