Jednym z najważniejszych uprawnień rad rodziców, zagwarantowanych w art. 84 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, jest możliwość gromadzenia przez nie funduszy pochodzących z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł, w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Realizacja tego zapisu została wzmocniona w roku 2017 przez wprowadzenie do ww ustawy (art. 84. ust. 7) zapisu gwarantującego prawo do przechowywania tych funduszy na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

Jednocześnie art.49. ust. 3 punkt 4 ustawy Prawo bankowe wskazuje wprost na uprawnienia prowadzenia przez banki na rzecz rady rodziców określonych rachunków bankowych z tym jednak zastrzeżeniem, że stroną umowy nie może być rada rodziców (ze względu na brak zdolności do czynności prawnych), a osoba fizyczna posiadająca pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Ta sytuacja powoduje, że mimo wyraźnej intencji ustawodawcy, zapis art. 84 ust 7 ustawy Prawo oświatowe staje się „martwy” co uniemożliwia wielu radom rodziców zakładanie własnych odrębnych rachunków bankowych i tym samym prowadzenie transparentnej gospodarki finansowej.

Jedynym racjonalnym rozwiązaniem tego problemu jest nowelizacja prawa oświatowego zgodnie z projektem przedstawionym w trakcie obrad Edukacyjnego Okrągłego Stołu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, umożliwiająca radom rodziców, podobnie jak stowarzyszeniom zwykłym nabywanie zdolności do pewnych czynności prawnych.

Fundacja /”Rodzice Szkole” w sierpniu i wrześniu br. ponownie przedstawi przygotowany przez nią projekt ustawy Prezydentowi Andrzejowi Dudzie Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Edukacji Narodowej Dariuszowi Piontkowskiemu oraz Posłom Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Mamy nadzieję, ze powyższe działania spotkają się z życzliwą akceptacją ww. osób i jesienią 2020 do ustawy Prawo oświatowe zostaną wprowadzone regulacje umożliwiające radom rodziców skorzystanie z należnych im praw.

Do czasu jednoznacznego uregulowania opisanych problemów polecamy podejmowanie przez rady rodziców uchwał upoważniających skarbników do otwierania przez nich, jako osoby fizyczne. odrębnych rachunków bankowych służących wyłącznie prowadzeniu gospodarki finansowej rady rodziców.

W załączeniu:

Opinia Prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe

Projekt uchwały rady rodziców upoważniającej skarbnika do założenia rachunku bankowego