Prezes Zarządu Fundacji

Wojciech Starzyński


Założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci, członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców, w latach 2006-2010 Przewodniczący Rady Fundacji „Rodzice Szkole”. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Wiceprezes Zarządu Fundacji

Maria Szpilowska


Specjalista organizacji i zarządzania, współautor i realizator cyklów szkoleń dla rodziców i rad rodziców, animator regionalnych ruchów rodzicielskich, trener Klubu Myśli Społecznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl