STATUT FUNDACJI „Rodzice Szkole”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Rodzice Szkole”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez: Społeczne Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym (Rep. ANr 6476/2006) sporządzonym w dniu 22 września 2006 r. przed notariuszem Leszkiem Sieniawskim w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Podwale 23.

§ 2

1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja posiada osobowość prawną. 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 3

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. W stosunkach międzynarodowych Fundacja może używać, łącznie ze swoją nazwą w języku polskim, tłumaczenia w brzmieniu: „The Parents for Schools Foundation”.

§ 4

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony.

§ 5

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja „Rodzice Szkole”. The Parents for Schools Foundation . 2. Do załatwiania spraw bieżących Fundacja używa pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji. 3. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i formami wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 4. W uznaniu szczególnego wsparcia Fundacji przy realizacji jej celów, Rada Fundacji może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji przyznać określonym osobom lub instytucjom tytuł „Przyjaciel Fundacji”. 5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają w ciągu 12 kolejnych miesięcy na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10 000 PLN mogą uzyskać tytuł „Darczyńca Fundacji”.

§ 6

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek i fundacji.

Rozdział II

Cel i formy działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznienie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, Rad Rodziców i innych organizacji rodzicielskich a w szczególności: 1. wzmacnianie roli rodziców w kształtowaniu kultury dialogu i doskonaleniu sztuki przyjaznego dialogu; 2. zachęcanie i inspirowanie rodziców do czerpania z bogactwa tradycji, kultury i historii; 3. budowanie partnerskich relacji z uczniami i wzmacnianie pozycji i roli samorządów szkolnych; 4. kształtowanie i promowanie szkoły jako kuźni cnót obywatelskich i wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży; 5. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych; 6. promowanie w środowisku lokalnym idei szkoły jako centrum kulturalnego; 7. rozwijanie międzynarodowych form współpracy pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz ich reprezentacjami i wnoszenie do jednoczącej się Europy ważnego dorobku tradycji i kultury krajów Europy Środkowo-Wschodniej; 8. opracowanie metod i narzędzi do kształcenia ustawicznego rodziców i nauczycieli w zakresie prowadzenia dialogu społecznego; 9. inspirowanie rodziców i nauczycieli do tworzenia własnych projektów edukacyjnych i wychowawczych, dotyczących zwłaszcza systemów oceniania; 10. diagnozowanie sytuacji dotyczących oczekiwań rodziców i innych uczestników dialogu; 11. wzbogacanie form i środków komunikowania się uczestników dialogu społecznego 12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 9

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez: 1. prowadzenie działań edukacyjnych i legislacyjnych w zakresie praw rodziców i Rad Rodziców, 2. inspirowanie rodziców i nauczycieli do działań samorządowych na rzecz środowiska uczniowskiego, 3. współpracę z Radami Rodziców i innymi organizacjami, w tym rodzicielskimi, których cele są zbliżone do celu Fundacji, 4. organizowanie lub prowadzenie badań, szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów i prezentacji oraz innych działań edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów, 5. prowadzenie działalności wydawniczej, 6. gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat działalności Rady Rodziców jako organu szkoły, 7. podejmowanie inicjatyw zmierzających do zmiany przepisów prawnych dotyczących praw rodziców w szkole, 8. udzielanie pomocy w powoływaniu nowych organizacji rodzicielskich, 9. zorganizowanie forum konsultacyjno-dyskusyjnego dla rodziców (forum internetowe, dyżury w siedzibie Fundacji), 10. organizację uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego, 11. działalność dokumentacyjną związaną z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego 13. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.

§ 10

1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 1) organizowanie lub prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów i prezentacji oraz innych działań edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów, 2) działalność wydawnicza, 3) świadczenie pomocy prawnej rodzicom, Radom Rodziców i innym organizacjom rodzicielskim. 2. Działalność niewymieniona w ust. 1 jest działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.

Rozdział III

Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

§ 11

1. Na majątek Fundacji składają się: 1) kwota w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zwana funduszem założycielskim, przyznana Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, 2) środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania, w szczególności pochodzące z: a) grantów (umów o przekazanie Fundacji środków celowych na zadania statutowe), b) darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych oraz darowizn, subwencji i dotacji od osób prawnych, c) odsetek bankowych od środków pieniężnych Fundacji, d) zbiórek i imprez publicznych, e) działalności gospodarczej. 2. Darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji. 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego 4. Fundacja może inwestować swój majątek w akcje, fundusze gwarancyjne, fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe, nieruchomości.

§ 12

1. W ramach prowadzonej działalności Fundacja zobowiązuje się do: nieudzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 2. nieprzekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3. niewykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 4. niezakupywania na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są: 1) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”, 2) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”. Rada Fundacji

§ 14

Rada ma uprawnienia stanowiące i kontrolne we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji, w tym podejmuje uchwały o: 1) zmianie statutu Fundacji, 2) utworzeniu lub przystąpieniu przez Fundację do spółek i fundacji, 3) likwidacji Fundacji.

§ 15

1. Rada składa się z 5-7 członków powołanych przez Fundatora. 2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci członka Rady lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Rada uzupełnia swój skład spośród osób działających na rzecz polskiej oświaty. Kandydata na członka Rady może zgłosić aktualny członek Rady, po wyrażeniu uprzedniej zgody przez kandydata.

§ 16

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. 2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady, a także ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu. 3. W razie wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji, Przewodniczący wyznacza osobę pełniącą jego obowiązki. W razie niewyznaczenia takiej osoby przez Przewodniczącego, do zwołania i przewodniczenia posiedzeniu Rady jest uprawniony najstarszy jej członek. 4. Członkowie Rady nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17

1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku na posiedzeniu zwyczajnym. 2. Posiedzenie nadzwyczajne Rady może być zwołane w uzasadnionych przypadkach przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie, przedłożony najpóźniej 14 dni przed proponowanym terminem posiedzenia. 3. Posiedzenie nadzwyczajne powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 4. Posiedzenie zwyczajne Rady zwołuje jej Przewodniczący listami za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanymi co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia lub doręczając zaproszenie bezpośrednio co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. W przypadku posiedzenia nadzwyczajnego termin ten wynosi 7 dni. 5. W zawiadomieniu o posiedzeniu należy w szczególności określić: 1) datę, godzinę i miejsce posiedzenia, 2) porządek obrad, 3) projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie.

§ 18

1. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji, utworzenia lub przystąpienia przez Fundację do spółek i fundacji oraz likwidacji Fundacji podejmowane są większością ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 3. Głosować można za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant. 4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał w drodze głosowania w następujących trybach: 1) zwykłym: przy jednoczesnej obecności głosujących członków Rady lub w drodze tele- lub wideokonferencji, 2) korespondencyjnym: poprzez przesłanie głosu własnoręcznie podpisanym listem lub pocztą elektroniczną (wykorzystanie poczty elektronicznej wymaga opatrzenia oświadczenia głosującego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz.U.Nr 130, poz. 1450, z późn. zm./). 5. Rada może ze swego składu powoływać komisje. 6. Rada może korzystać z pomocy specjalistów i ekspertów. 7. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.

§ 19

1. Do zadań Rady należy: 1) ustalanie kierunków działania Fundacji, 2) wyznaczanie zadań, do realizacji których zobowiązany jest Zarząd, określanie terminów ich wykonania, 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 4) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, 5) uchylanie uchwał Zarządu w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa lub celem statutowym Fundacji, 6) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Fundacji przedłożonych przez Zarząd, 7) ocena pracy Zarządu na podstawie składanych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi (nieudzielenie absolutorium oznacza odwołanie Zarządu w całości. Odwołany nie może wówczas dalej pełnić swych funkcji), 8) ustalanie wysokości funduszu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Zarząd, 9) uchwalanie regulaminu zasad gospodarowania przez Fundację środkami finansowymi, 10) podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia lub przystąpienia do spółek albo fundacji, likwidacji Fundacji oraz zmiany statutu. 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.

§ 20

Każdy członek Rady ma indywidualne prawo kontroli działań Zarządu. W tym celu może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników Fundacji wyjaśnień o działalności Fundacji. Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd składa się z 2-3 osób i jest powołany przez Radę. 2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Każdy członek Zarządu może pełnić funkcję członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję. 3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę w każdym czasie. 3a. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 5. W Zarządzie nie może zasiadać członek Rady. 6. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 7. Dotychczasowy Zarząd lub członek Zarządu pełni swoją funkcję do chwili przejęcia obowiązków przez nowo wybrany Zarząd lub członka Zarządu, chyba że Rada postanowi inaczej w uchwale o odwołaniu Zarządu lub członka Zarządu.

§ 22

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, powoływany przez Radę. 2. Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa. 3. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 1) wykonywanie uchwał Rady, 2) przygotowywanie rocznych planów działania oraz projektów rocznych planów finansowych Fundacji, 3) zarządzanie majątkiem według zasad określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę, w tym dystrybucja środków na rzecz podmiotów korzystających ze wsparcia finansowego Fundacji, 4) opracowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, a także udostępnianie ich do publicznej wiadomości, 5) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, 6) tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji, 7) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją, 8) wnioskowanie do Rady o zmianę wielkości funduszu na wynagrodzenia, 9) występowanie do Rady z propozycjami utworzenia lub przystąpienia do spółek lub fundacji, likwidacji Fundacji oraz zmiany jej statutu.

§ 24

Zarząd podejmuje uchwały zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 1.

§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 26

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji. 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 4. Z chwilą ustanowienia likwidatorów Zarząd ulega rozwiązaniu. 5. Decyzję o przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem nadania go przez Fundatora. STATUT FUNDACJI - pobierz w formacie pdf

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl