KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej znanych jako „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Rodzice Szkole” z siedzibą w Warszawie ( 01-637) ul. Szajnochy 11 lok. 2 reprezentowana przez prezesa Wojciecha Starzyńskiego , starzynski.wojciech@gmail.com
  2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Fundacji, a w szczególności informowania o wydarzeniach organizowanych przez Fundację „Rodzice Szkole”.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, fundacje i inne podmioty współpracujące z Administratorem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
  9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.