Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jeśli podobnie jak my, uważasz że:

 • polityka oświatowa powinna służyć rodzinie,
 • w szkole muszą być respektowane prawa rodziców,
 • warunkiem zbudowania oświaty na miarę wyzwań XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego

dołącz do grona Darczyńców fundacji. Wspieraj nas co miesiąc dowolną kwotą.

Jeśli chcesz możesz ustawić stałe zlecenie na swoim koncie.

Ważna jest regularność. Wiedząc o Twoim wsparciu będziemy mogli planować kolejne działania. Bez Twojej pomocy zdziałamy niewiele.

WPŁATY NA NUMER KONTA:

Alior Bank S.A. 84 2490 0005 0000 4530 6023 3630 ul. Szajnochy 11 lok. 2 01-637 Warszawa

Fundacja „Rodzice Szkole”
KRS nr 0000268115
NIP:  525 – 23 – 85 – 781
REGON 140781919

Szanowni Państwo, Fundacja „Rodzice Szkole”, w swych działaniach, stara się służyć budowaniu niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego. Adresatami naszych działań są, przede wszystkim, środowiska oświatowe: rodzice, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji samorządowej.
Nasze działania wspiera Rada Fundacji, w skład której wchodzą:


Barbara Robakiewicz – polonistka i pedagog, były dyrektor szkoły, urzędnik samorządowy, Przewodnicząca Rady Fundacji
Grażyna Kornet – mgr pedagogiki specjalnej, wieloletni współpracownik STO i Fundacji „Rodzice Szkole”
prof. dr hab. nauk pedagogicznych Elżbieta Putkiewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych
Wojciech Arkuszewski – poseł na Sejm I, II i III kadencji, szef Gabinetu Politycznego Premiera Jerzego Buzka
prof. dr hab. Antoni Kamiński – socjolog, członek Narodowej Rady Rozwoju, Przewodniczący Kuratorium Fundacji Konkursu Pro Publico Bono
prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
prof. dr hab. Andrzej Waśko – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy.


Organizujemy na terenie całego kraju szkolenia dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych.

Udzielamy konsultacji i porad prawnych rodzicom i radom rodziców.

Prowadzimy witrynę internetową, dążąc do przekształcenia jej w portal społecznościowo – edukacyjny i internetową gazetę dla rodziców.

Tworzymy platformę stałej debaty i współpracy rad rodziców i stowarzyszeń rodzicielskich.

Realizacja powyższych zadań wymaga zgromadzenia niezbędnych środków finansowych, o które zwracamy się do życzliwych darczyńców.

Ofiarodawcom przyznajemy tytuły: „Przyjaciela Fundacji” i „Darczyńcy Fundacji” oraz zapewniamy promocję Ich firm w materiałach Fundacji, kierowanych do tysięcy szkół i setek tysięcy rodziców, nauczycieli, samorządowców i uczniów.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Sponsorami, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie w ostatnich latach, zostali:

w roku 2019

Fundacja PKO BP.

w roku 2018/19

Narodowy Instytut Wolności

Narodowy Bank Polski

w roku 2018

Narodowe Centrum Kultury

Program Niepodległa

w roku 2016/17

Narodowe Centrum Kultury

w roku 2015

Bank Pocztowy S.A.

w roku 2014

Bank Pocztowy S.A.

STUDIO Q sp. z o.o.

PCG Polska Sp. z o.o.

w roku 2013

PKO Bank Polski

Bank Pocztowy

Konsalnet

Darczyńca Fundacji

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają w ciągu 12 kolejnych miesięcy na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej, lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10 000 PLN mogą uzyskać tytuł „Darczyńca Fundacji”

(§ 5 ust 5 statutu Fundacji „Rodzice Szkole”)

W roku 2012 tytuł „Darczyńca Fundacji” otrzymał

Bank Pocztowy SA

W roku 2013 tytuł „Darczyńca Fundacji” otrzymał

Konsalnet Holding SA

Odliczenia darowizn

Prawo podatkowe, zgodnie z art.26 ust.1 pkt 9, ust.6b, ust.6e i ust.7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zezwala na po­mniejszenie dochodu z tytułu darowizn przekazanych na cele:

określone w art. 4 ustawy o działal­ności pożytku publicznego, upraw­nionym na mocy tej ustawy organiza­cjom, o których mowa w art.3 ust.2 i ust.3 tej ustawy, prowadzącym działalność po­żytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej usta­wie, realizującym te cele, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu,

Powyżej wymieniony zapis dotyczy osób fizycznych, które dokonałyby wpłaty na konto Fundacji.

Osoby prawne dokonują odliczeń na podstawie:

art.18 ust.1 pkt1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zezwala na po­mniejszenie dochodu z tytułu darowizn przekazanych na cele:

określone w art. 4 ustawy o działal­ności pożytku publicznego, upraw­nionym na mocy tej ustawy organiza­cjom, o których mowa w art.3 ust.2 i ust.3 tej ustawy, prowadzącym działalność po­żytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej usta­wie, realizującym te cele, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są zobowiązani wykazać w rocz­nym zeznaniu podatkowym:

• kwotę przekazanej darowizny,

• kwotę dokonanego odliczenia,

• dane pozwalające na identyfikację ob­darowanego (np. jego nazwę , adres, NIP).


Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.