Najważniejsze kompetencje rady rodziców

Rada rodziców:

 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.

 • wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji.

 • wnioskuje do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela.

 • uczestniczy w ocenie pracy dyrektora szkoły.

 • opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

 • bierze udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przeznaczane na działalność statutową szkoły.

 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 • występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

 

więcej - kliknij i pobierz

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?

zgłoś się do nas: tel.: 602 694 951, 721 326 336, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rada rodziców:

– uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły
– wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji
– uczestniczy w ocenie pracy nauczycieli i dyrektora szkoły
– opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego
– bierze udział w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły
– gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przeznaczane na działalność statutową szkoły
– opiniuje projekt planu finansowego przygotowanego przez dyrektora szkoły
– występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących szkoły.