Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Zarząd fundacji


Prezes Zarządu Fundacji -
Wojciech Starzyński


starzynski.wojciech@gmail.com

Założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci, członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców, w latach 2006-2010 Przewodniczący Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.

 

Wiceprezes Zarządu Fundacji - Maria Szpilowska


kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Specjalista organizacji i zarządzania, współautor i realizator cyklów szkoleń dla rodziców i rad rodziców, animator regionalnych ruchów rodzicielskich, trener Klubu Myśli Społecznej.