Fundacja „Rodzice Szkole” popiera obywatelski projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”

Koniec roku szkolnego 2022/2023
27 czerwca 2023
Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców
20 sierpnia 2023
Pokaż wszystkie

Fundacja „Rodzice Szkole” popiera obywatelski projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”

                                                                                                           Warszawa, 31.07.2023 r.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

„Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”

Szanowni Państwo,

Fundacja „Rodzice Szkole” i skupione wokół niej środowiska rodziców z wielką uwagą obserwują działania związane z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe.  Zgłaszane propozycje, dotyczące zagwarantowania rodzicom należnego im zgodnie z art. 48  i art 53 Konstytucji RP prawa do decydowania o modelu wychowywania ich dzieci w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, uważamy za w pełni zasadne.

Jesteśmy przekonani, że wpłyną one pozytywnie na budowanie nowoczesnego systemu oświaty, nawiązującego do najlepszych tradycji polskiego szkolnictwa oraz będą ważnym elementem powiększania kapitału społecznego niezbędnego do dynamicznego rozwoju kraju. Cieszymy się, że jest to projekt obywatelski poparty przez kilkaset tysięcy rodziców, co zdecydowanie zwiększa jego wiarygodność i stwarza nadzieję na wprowadzenie do polskiego prawa oświatowego rozwiązań, o które rodzice uczniów, w tym nasza Fundacja od wielu lat  zabiegają. Podkreślamy, że obowiązujące w chwili obecnej regulacje, wyposażające rodziców, a przede wszystkim ich reprezentantów – rady rodziców w szereg uprawnień, umożliwiających im realne uczestnictwo w życiu szkół, są wynikiem wielkiej aktywności  środowisk rodzicielskich, które przygotowywały propozycje rozwiązań i przedstawiały je w postaci gotowych projektów ustaw oraz potrafiły przekonać Parlamentarzystów i władze oświatowe do ich poparcia i wprowadzenia do polskiego prawa. Przypominamy, że równolegle z ww. działaniami Fundacja „Rodzice Szkole” prowadziła szereg prac na rzecz budowania płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, rodziców, uczniów, administracji oświatowej i licznych organizacji obywatelskich. Do najważniejszych należy zaliczyć: wydanie w roku 2002 unikalnego w skali świata poradnika „Prawa rodziców w szkole”, zorganizowanie szeregu szkoleń i konferencji (w tym w latach 2016-2020 wspólnie z Kuratorami Oświaty i Ministrem Edukacji Narodowej 16 Regionalnych i 2 ogólnokrajowych) poświęconych prawom i obowiązkom rodziców na terenie szkół ich dzieci; udzielenie radom rodziców (niejednokrotnie również dyrektorom szkół, nauczycielom i zarządzającym oświatą pracownikom samorządów terytorialnych) kilkunastu tysięcy porad; opracowanie i wydanie poradnika „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”, zawierającego kompendium wiedzy na temat działalności rad rodziców. obecnie ogólnodostępnego w formie elektronicznej na stronie internetowej naszej Fundacji.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza wpisuje się wyraźnie w wyżej wymienione działania.  Traktujemy ją jako kolejny etap upodmiotowienia rodziców w polskim systemie oświaty. Gorąco Państwu dziękujemy i deklarujemy wszelką pomoc i wsparcie w trakcie prac legislacyjnych Parlamentu oraz jak najszerszą promocję wprowadzanych zmian w ustawie Prawo oświatowe. Jednocześnie chętnie będziemy uczestniczyć we wszelkich pracach  przygotowujących rodziców do aktywnego włączania się w tworzenie i realizowanie programów wychowawczo- profilaktycznych w szkołach ich dzieci.

Zwrócimy się z apelem do Pań i Panów Parlamentarzystów o wsparcie rozwiązań, na które oczekują polscy rodzice i jak najszybsze wprowadzenie do prawa oświatowego proponowanych regulacji.                                                                                                                                                                                                                                 Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński                                                                                                                                                                       Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Duda, Prezydent RP

2. Pani Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP

3.  Pan Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

4. Pan Przemysław Czarnek, Minister  Edukacji i Nauki

5. Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

6. Panie i Panowie Posłowie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

7. Pan Bartłomiej Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

8. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich

9. Panie i Panowie członkowie Narodowej Rady Rozwoju ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania

10. Panie i Panowie Kuratorzy Oświaty 11. Waldemar Jakubowski, Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty

Komentarze są wyłączone.