Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” za rok 2009

Zgodnie z § 8 statutu celem Fundacji „Rodzice Szkole” jest „budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznienie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, Rad Rodziców i innych organizacji rodzicielskich”. W 2009 roku działalność Fundacji koncentrowała się na poniższych obszarach:

I.Działania edukacyjne

1)Projekty szkoleniowe


Od maja 2009 roku Fundacja „Rodzice Szkole” realizuje 15-miesięczny projekt edukacyjny Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły dofinansowany przez Narodowy Bank Polski (maj 2009 - lipiec 2010). Całkowity koszt projektu wynosi 290 145,00 zł, zaś dofinansowanie NBP to 265 345,00 zł. Projekt zakłada przeszkolenie 400 przedstawicieli rodziców i rad rodziców z 200 szkół publicznych w zakresie prowadzenia rady rodziców i gospodarki finansowej. Podstawowym materiałem szkoleniowym jest nasza publikacja Organizacyjno-prawne podstawy gospodarki finansowej rad rodziców w Polsce, wydana przez NBP. Poradnik ma charakter otwartego vademecum, które będzie systematycznie aktualizowane i weryfikowane.


W ramach projektu zorganizowaliśmy 16 jednodniowych sesji warsztatowych dla ok. 400 przedstawicieli rad rodziców szkół publicznych z całej Polski (16 grup x 25 osób). Uczestnicy spotkań zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę dotyczącą praw i obowiązków rad rodziców, relacji z wewnętrznymi organami szkoły oraz z organem prowadzącym i kuratorem oświaty, pozyskiwania środków, poszukiwania źródeł pieniędzy na rzecz szkoły i gospodarowania nimi oraz posługiwania się przepisami i pojęciami z zakresu prawa finansowego.

Drugim modułem projektu była aktywizacja samorządów uczniowskich poprzez różnorodne działania na rzecz lepszej kondycji, także finansowej szkoły i budowania wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

W tym celu zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs dla samorządów uczniowskich. Konkurs, który aktualnie jest na etapie rozliczenia przyznanych nagród, polegał na przygotowaniu projektu związanego z pomysłami na racjonalne i oszczędne działania uczniów (jak pozyskiwać środki dla szkoły, ale także co robić, by nie niszczyć szkolnego mienia). Najlepsze pomysły zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Warto zaznaczyć, że jednym z istotnych kryteriów oceny wniosku była współpraca w projekcie pomiędzy organami szkoły, w szczególności rady rodziców z samorządem uczniowskim. Samorządy szkolne ubiegające się o udział w konkursie mogły skorzystać z doradztwa w prawidłowym przygotowaniu wniosku o dotację.

Zrealizowane projekty wydane zostaną w specjalnej publikacji nt. dobrych praktyk gospodarowania finansami w placówce szkolnej oraz na stronach internetowych Fundacji „Rodzice Szkole”.


Trzecim modułem projektu były warsztaty dla rodziców „Jak rozmawiać z dzieckiem o finansach?”. W warsztatach uczestniczyło ponad 400 rodziców.


Warto nadmienić, że projekt Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły? został objęty patronatem honorowym Pani Minister Katarzyny Hall, marszałków województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskie oraz dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego kuratora oświaty.


Fundacja wystąpiła do NBP z wnioskiem o kontynuację projektu do końca 2010 roku z uwagi na duże zainteresowanie proponowaną przez nas unikalną tematyką.

2)Szkolenia w ramach III edycji kampanii „Szkoła bez przemocy”

W ramach III edycji kampanii „Szkoła bez przemocy” przeprowadziliśmy dwa rodzaje szkoleń:

    1. szkolenia dla nauczycieli z 8 województw w czasie jednodniowych warsztatów regionalnych, przybliżając im prawa i obowiązki rodziców i rad rodziców w szkole a także wskazując argumenty na rzecz potrzeby współpracy z radami rodziców. W czasie zajęć dla 180 osób pokazywaliśmy także przykłady dobrych praktyk w zakresie współdziałania i dobrych relacji pomiędzy organami szkoły.

    2. szkolenia na zaproszenie jednostek samorządu terytorialnego (jst)

Fundacja „Rodzice Szkole” otrzymała ofertę zorganizowania i przeprowadzenia trzydniowych szkoleń dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół w następujących gminach:

 • Dębica (woj. podkarpackie) – uczestnicy szkoleń: nauczyciele i dyrektorzy szkół;

 • Lubin (woj. dolnośląskie) - rodzice i nauczyciele;

 • miasto i gmina Świnoujście (woj. zachodniopomorskie) - rodzice i nauczyciele.

W szkoleniach wzięło udział łącznie 79 osób – rodziców (41), nauczycieli (31) i dyrektorów szkół (7).

Szkolenia realizowane były metodami mieszanymi. Łączyły prezentacje i krótkie wykłady z dużą ilością warsztatów i dyskusji, prezentacją przykładów dobrych praktyk i analizą studiów przypadku w małych grupach.II.Działania informacyjne i animacja lokalna

1)Fundacja prowadzi stronę internetową www.rodziceszkole.edu.pl przeznaczoną dla rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Praktyka wykazuje, że większość naszych respondentów dociera do nas i do naszego punktu konsultacyjno-doradczego dzięki istnieniu tego nośnika.

2)Drugim ważnym źródłem informacji o Fundacji i jej działaniach była ożywiona współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju.

W 2009 roku Fundacja „Rodzice Szkole” była zapraszana przez władze samorządowe miast wojewódzkich i powiatowych na wykłady, prezentacje i dyskusje dotyczące miejsca i roli rodziców w szkole. Spotkania z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół publicznych organizowane były z inicjatywy organów prowadzących w Białymstoku, Katowicach, Tarnowie, Stalowej Woli, Włocławku, Rzeszowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedstawiciele Fundacji mieli sposobność wskazania na inny wymiar aktywności rad rodziców i w kontekście szerszym niż pojedyncza szkoła lub placówka. Warto przypomnieć, że na posiedzeniu Rady Fundacji w 2009 roku zwrócono uwagę m.in. na słabą świadomość rodziców o tym, czym jest szkoła samorządowa, na brak przepływu informacji pomiędzy rodzicami a samorządami. Stąd też przedstawione powyżej inicjatywy mogą ułatwiać bezpośrednią komunikację i współpracę pomiędzy rodzicami a samorządem lokalnym a nie, jak dotąd, tylko za pośrednictwem dyrektorów placówek oświatowych.

Spotkania organizowane przez samorządy sprzyjają także formowaniu się regionalnych i ponadregionalnych struktur rodzicielskich. Prowadziliśmy dyskusję o potrzebie tworzenia reprezentacji rodziców na szczeblach ponadszkolnych, o samoorganizowaniu się i tym wszystkim, co sprawia, że jest się obywatelem nie tylko co 4 lata w niedzielę. Fundacja podejmuje szereg działań, wskazując rodzicom znaczenie i konieczność współpracy z organem prowadzącym. Formowanie się ponadszkolnych struktur rodzicielskich stwarza nadzieję, że staną się one ciałami społecznymi występującymi nie fakultatywnie, ale jako stała forma systemu oświaty. Monitorujemy te procesy.III.Współpraca Fundacji „Rodzice Szkole”

1)z innymi organizacjami pozarządowymi

Fundacja współpracuje ze Stowarzyszeniem „Spójrz Inaczej”. Na III Letniej Szkole tej organizacji (sierpień 2009) „Rodzice jako partnerzy w działaniach profilaktyczno-wychowawczych” przedstawiciel Fundacji wygłosił wykład inauguracyjny oraz przeprowadził warsztaty dla nauczycieli. Współpracujemy także z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH w zakresie możliwości pomocy rodziców i rad rodziców rodzinom zagrożonym.

Wymieniamy się doświadczeniami z Polskim Stowarzyszeniem Rodziców, aktywnie współdziałamy z Wojewódzką Radą Rodziców w Rzeszowie, której członkowie stanowią w dużym stopniu trzon naszych liderów i trenerów rodzicielskich.

Organizujemy szkolenia dla rodziców skupionych wokół Fundacji „Szkoła Niezwykła”, zajmującej się m.in. pomocą i opieką nad dziećmi z dyspraksją i ich miejscem w szkole.

Współpraca z Fundacją „Dzieci Niczyje”: nasza Fundacja była ambasadorem kampanii „Bite dzieci widzą świat inaczej”.

Od połowy 2009 roku Fundacja włączyła się w działania Forum Edukacyjnego Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Mazowieckim. Wykorzystując nasze dotychczasowe doświadczenia organizujemy wymianę informacji o działaniach mazowieckich NGO’s, promujemy dobre praktyki a w szczególności inicjatywy partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami. Spotkania Forum mają na celu przekonanie siebie i innych, że to, co robimy, ma sens, bo jest częścią większego planu, w którego realizacji uczestniczy wiele różnorodnych organizacji. Należy podkreślić duże wsparcie dla inicjatyw Forum przez Wojewodę Mazowieckiego – p. Jacka Kozłowskiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty – p. Karola Semika.

W czerwcu 2009 roku rozpoczął działalność Zespół do Spraw Oświaty na Obszarach Wiejskich przy Radzie do Spraw Wsi i Rolnictwa. Do prac w Zespole zaprosiła nas p. Alina Kozińska-Bałdyga w imieniu doradcy Prezydenta RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Główne cele zespołu to:

 • Doraźne działania „ratownicze”, mogące w krótkim czasie poprawić sytuację w oświacie wiejskiej, prowadząc w efekcie końcowym do zaproponowania nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

 • Rozpoczęcie budowy długofalowej strategii zmian w systemie oświaty wsi, która po konsultacjach społecznych stała by się programem realizowanym ponad podziałami politycznymi i byłaby realizowana przez kolejne rządy, bez względu na zaplecze polityczne.

W skład 17-osobowego zespołu weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z edukacją wiejską, samorządowcy i dyrektorzy małych wiejskich szkół. Tworzone w dobrej atmosferze współpracy projekty działań zostały chwilowo zawieszone przez tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem. Tym niemniej – nawiązaliśmy dobre kontakty z przedstawicielami środowisk wiejskiej oświaty, co pozwala na pozyskanie nowych uczestników szkoleń i na nawiązanie bliższej współpracy ze stowarzyszeniami rodziców wspierającymi małe szkoły wiejskie. Należy podkreślić, że ważnym warunkiem powodzenia takiej inicjatywy musi być systematyczność działań i cykliczność spotkań.

2)z instytucjami

Realizowanie projektów edukacyjnych pozwoliło na ścisłą współpracę z kuratorami oświaty we Wrocławiu, Rzeszowie i Katowicach. W tym ostatnim mieście współpracujemy także z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym a także Regionalnym Ośrodkiem Metodycznym w Rybniku. Współpraca polega na przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.IV.Monitoring i działania legislacyjne

1)Prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego przy Fundacji „Rodzice Szkole”

Punkt konsultacyjno-doradczy przy Fundacji „Rodzice Szkole” udzielił ponad 80 porad rodzicom, przedstawicielom rad rodziców, nauczycielom, dyrektorom szkół i samorządowcom. Większość pytań i problemów dotyczyła technicznych spraw związanych z wyborami do rad rodziców, ale także zgodności statutu szkoły czy regulaminu rady z obowiązującym prawem. Wspólnie z radcą prawnym Fundacji dokonywaliśmy analiz dokumentów poszczególnych rad i szkół oraz uchwał podejmowanych przez rady. Pojawiały się także szersze zagadnienia, które wymagały pogłębionej analizy takie jak: z jakich przepisów wynikają obowiązki informacyjne dyrektora szkoły wobec rady rodziców, relacje: rada szkoły-rada rodziców, zwłaszcza w kontekście gospodarki finansowej obu organów. Monitorowaliśmy kilkanaście przypadków konfliktów w relacjach: rada rodziców-dyrektor, prezydium rady rodziców – reszta rady, rodzice i nauczyciele – dyrektor szkoły, samorząd lokalny – rada rodziców. Kilka z tych sytuacji zostało już rozwiązanych. Będą one przedmiotem omówienia w publikacji podsumowującej projekt Co Ty możesz zrobić dla swojej szkoły?

Pozostałe sprawy są „w toku”. Pomagamy rodzicom organizować sojusze i skutecznie współpracować na rzecz szkoły. Szczególnie interesujące przypadki i przykłady działania rad rodziców zamieszczamy na naszej stronie internetowej, tworząc bazę unikalnych i bardzo użytecznych informacji dla rad rodziców.

2)Współpraca ze stowarzyszeniem liderów lokalnych grup obywatelskich w zakresie dostępu do informacji publicznej i działań strażniczo - rzeczniczych.

W ramach tej współpracy opracowany został raport pn. BIP w oświacie. Raport z monitoringu warszawskich placówek oświatowych.

3)Udział w pracach komisji sejmowych

Przedstawiciele Fundacji brali systematyczny udział w pracach komisji sejmowych, zwłaszcza przy nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej m.in. składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły i zmiany zakresu obowiązku szkolnego. Zachęcaliśmy także rodziców z akcji „Ratuj maluchy” do aktywnego włączania się w prace rad rodziców w przedszkolach i szkołach ich dzieci. Obecnie w grupie naszych liderów działa kilka osób z tego ruchu. Uczestniczyliśmy także w sejmowej dyskusji nad działalnością Rzecznika Praw Dziecka w ub. roku.


W 2009 roku Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” w składzie: Witold Kołodziejczyk i Ewa Grela – członkowie oraz Maria Szpilowska – prezes odbył 6 posiedzeń, na których podjęto uchwały:

 • o podziale zadań wewnątrz Zarządu wynikających z wniosków i postulatów Rady Fundacji,

 • o przystąpieniu przedstawiciela Fundacji do Zespołu do Spraw Oświaty na Obszarach Wiejskich przy Radzie ds Wsi i Rolnictwa,

 • o nawiązaniu ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową im. R. Traugutta w Poznaniu, w której wdrażana jest koncepcja szkoły partnerskiej i obywatelskiej.