Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rada Rodziców a lokaty bankowe

Pytanie

Zostałam przewodnicząca Rady Rodziców w szkole ponadgimnazjalnej i na zebraniu dowiedziałam się, że Rada Rodziców posiada lokaty bankowe na dość dużą kwotę. Czy jest to zgodne z przepisami? Co z podatkiem od odsetek? Wydawało mi się, że pieniądze pozyskane od rodziców powinny być wydatkowane w miarę na bieżąco.

 

Odpowiedź

Nie wszystkie sytuacje związane ze sprawami finansowymi Rad Rodziców są szczegółowo uregulowane w polskim ustawodawstwie. Możliwość doprecyzowania niejasności stwarza Regulamin Rady Rodziców, w którym należy opisać zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady, oraz roczny preliminarz budżetowy Rady Rodziców. W mojej ocenie nie ma żadnych przeciwwskazań, aby środki zgromadzone na rachunku Rady Rodziców (łącznie ze środkami pochodzącymi z odsetek bankowych) w całości przeznaczać na działalność statutową szkoły. Gratuluję Radzie Rodziców wyników finansowych i życzę dalszych "kłopotów z bogactwem"

Wojciech Starzyński