Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Ocena pracy dyrektora szkoły

Pytanie:

Organ prowadzący zwrócił się do Rady Rodziców s o wydanie opinii nt. pracy Dyrektora szkoły w związku z kończącą mu się kadencją. Większość rodziców dostrzegając rażące uchybienia i niedociągnięcia ze strony dyrektora zgłosiła szereg uwag krytycznych. Ponieważ opinii negatywnych zebrało się bardzo dużo, Rada Rodziców przyjęła projekt opinii (zdecydowanie negatywnej), do którego rodzice mogli w określonym terminie zgłaszać uwagi i uzupełnienia. Z różnych względów Dyrektor, zna nasze wstępne stanowisko, straszy nami Radę Pedagogiczną, rozsiewa nieprawdziwe informacje o naszej działalności i zapowiedział, mimo naszego wyraźnego sprzeciwu, udział w spotkaniu Rady Rodziców, na którym projekt opinii ma być formalnie przyjęty. Atmosfera w szkole jest bardzo napięta.Czy możemy domagać się od Dyrektora nieuczestniczenia w naszym spotkaniu? (niektórzy rodzice wycofają się ze swoich uwag w jego obecności, ponieważ rozeszły się plotki ,że możemy zaszkodzić swoim dzieciom).Jeśli Dyrektor nie opuści sali, to czy możemy nie głosować uchwały, tylko oprzeć się na przegłosowanym projekcie?Czy opinia może mieć formę ustosunkowywania się do podstawowych obowiązków Dyrektora zapisanych w statucie? Czy jest z góry określona jej forma?

Odpowiedź:

Opisana sprawa nie jest niestety przypadkiem odosobnionym i ma kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę:

1. Rada rodziców jest z mocy prawa wewnętrznym organem szkoły (podobnie jak: rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i dyrektor szkoły) i w swojej działalności nie podlega jakiejkolwiek kontroli pozostałych organów (wyjątkiem od tej zasady jest prawo dyrektora szkoły do zwrócenia uwagi na uchwałę rady rodziców niezgodną z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, a wypadku nie uwzględnienia Jego opinii przez radę rodziców zawieszenie wykonywania wskazanej uchwały).

2. Tryb procedowania rady rodziców wynika generalnie z ustawy o systemie oświaty, a szczegółowo powinien być zapisany w regulaminie rady rodziców z ewentualnym odwołaniem się do statutu szkoły.

3. Nie ma żadnych regulacji prawnych, które narzucałyby obligatoryjność uczestnictwa dyrektora szkoły w zebraniach rady rodziców; wręcz przeciwnie: autonomia rady, która wynika z ustawy o systemie oświaty wyraźnie taką obligatoryjność wyklucza.

4. Prawo rady rodziców do opiniowania pracy dyrektora i nauczycieli wynika z rozwiązań ustawowych i nie spotkałem się z przypadkami jego kwestionowania przez którąkolwiek z zainteresowanych stron. Warto jednak pamiętać, że realizacja tych uprawnień, ze względu na bardzo delikatny i trudny obszar, jakim jest ocena pracy drugiego człowieka wymaga dużej kultury, a jednocześnie zdecydowania ( zwłaszcza podczas oceny pracy dyrektora szkoły).

Ciągle jeszcze częstym problemem jest brak akceptacji przez dyrektorów i nauczycieli, wynikającego z regulacji ustawowych, prawa rodziców do oceny ich pracy.

5. Niezależnie od zapisów formalnych w demokracji przyjęto zasadę, iż osoby, których dotyczy opinia wydawana przez jakiekolwiek gremium, w obradach dotyczących wypracowania tej opinii oraz formalnego jej przyjęcia nie uczestniczą (nawet, jeśli są członkami organu, który ją wydaje) Warto na ten zwyczaj zwrócić uwagę dyrektorowi szkoły i poprosić Go o umożliwienie radzie rodziców obradowania w jej regulaminowym składzie.

6. Niezależnie od treści opinii wydanej przez radę rodziców i trybu, w jakim zostanie ona przyjęta nie wyobrażam sobie, aby mogło to w jakikolwiek sposób wpływać na los dzieci rodziców uczestniczących w pracach rady rodziców. Gdyby taka sytuacja zaistniała byłoby to działanie dyskwalifikujące osoby biorące w nim udział do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zdając sobie sprawę, że sytuacja jest trudna zachęcam do nie ulegania emocjom i zdecydowanego skorzystania z przysługujących radzie rodziców uprawnień. Pragnę jednocześnie podkreślić, że zajęcie przez radę rodziców stanowiska w przedmiotowej sprawie jest nie tylko jej prawem, ale również, a może nawet przede wszystkim, obowiązkiem, z którego nikt posiadający mandat członka rady nie może sam się zwolnić.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”