Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Niektóre procedury niezbędne do zgodnego z prawem funkcjonowania rady rodziców.

Pytanie

1. Czy właściwe i zgodne z prawem są zapisy w Regulaminie Rady Rodziców o następującej treści?:

a) wybory odbywają się - w zależności od decyzji zebrania – w trybie tajnym, jawnym lub przez aklamację,

b) w razie braku kandydatów Trójkę Klasową wyłania się w drodze losowania,

c) w wypadku gdy członek rady rodziców nie wywiązuje się ze swoich obowiązków rada rodziców, na wniosek Prezydium lub na wniosek 1/3 członków rady rodziców może odwołać członka rady rodziców ze składu rady rodziców.

2. Czy istnieje bezwzględny wymóg (zgodnie z ustawą) powołania Komisji Rewizyjnej w radzie rodziców?

3. Czy wyniki głosowania w poszczególnych klasach, dotyczące wyboru przedstawicieli (protokół komisji skrutacyjnej) powinny być załączone do protokółu rady rodziców z pierwszego posiedzenia?

4. Kiedy sprawozdanie z działalności rady rodziców poprzedniej kadencji powinno być przedstawione nowo wybranym członkom rady?

 

Odpowiedź

Ad.1a i 1b.

Tryb wyboru tzw. trójki klasowej i przedstawiciela do rady rodziców jest precyzyjnie zapisany w art. 53 ust.2 ustawy o systemie oświaty i jakiekolwiek odstępstwo od niego skutkuje nieważnością wyboru i tym samym nieważnością wszystkich decyzji wyłonionej w inny sposób rady rodziców. Celem przybliżenia wskazanych procedur polecam poradnik: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy.

Ad. 1c.

Ogólnie przyjętą zasadą (za wyjątkiem specjalnych regulacji prawnych), jest odwoływanie z funkcji w trybie podobnym do  jej powierzenia. W związku z powyższym, w wypadku niedopełniania przez któregoś z członków rady rodziców swoich obowiązków, rada rodziców może zwrócić się do rodziców odpowiedniej klasy z wnioskiem o odwołanie ich przedstawiciela i wskazanie na tę funkcję innej osoby, ale nie ma prawa do podejmowania samodzielnej decyzji w tej sprawie.

Ad. 2.

Nie ma ustawowego wymogu powoływania Komisji Rewizyjnej rady rodziców. Wskazane jest jednak aby istniał organ oceniający wstępnie pracę Prezydium rady rodziców co m. in. ułatwiałoby radzie rodziców podejmowanie decyzji o zatwierdzeniu wykonania preliminarza  za okres jej kadencji . Powyższą sprawę powinien regulować Regulamin Rady Rodziców.

Ad 3.

Protokóły komisji skrutacyjnych, z wyborów w poszczególnych klasach, stanowią potwierdzenie prawomocności mandatów członków rady rodziców i powinny być dołączone do protokółu rady rodziców z pierwszego jej posiedzenia. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości warto tę kwestię wyraźnie zapisać w  Regulamin Rady Rodziców.

Ad 4.

Sprawozdanie z działalności rady rodziców poprzedniej kadencji powinno być przedstawione nowo wybranej radzie na pierwszym jej posiedzeniu.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”