Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

List do Prezydenta RP w sprawie ustawy o SIO

Za względu na złą jakość skanu zamieszczamy także wersję tekstową listu.

Katarzyna Klimczak

Rzecznik Prasowy Fundacji "Rodzice Szkole"

 

 

Warszawa, 16. maja 2011 r.

Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

w dniu 12 maja br. Parlament RP zakończył prace nad rządowym projektem ustawy o systemie informacji oświatowej. Została ona przyjęta, mimo wielu wątpliwości i zastrzeżeń zgłaszanych, przez organizacje pozarządowe, liczne środowiska obywatelskie i przedstawicieli środowisk naukowych. Jej uchwalenie, przy niewielkiej przewadze głosów, świadczy o polaryzacji opinii na temat celowości wprowadzenia zawartych w niej, wątpliwych, norm prawnych regulujących funkcjonowanie systemu edukacji.

Do najważniejszych z nich zaliczamy gromadzenie w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) indywidualnych danych osobowych uczniów i absolwentów szkół, w tym tzw. danych wrażliwych. Sygnatariusze APELU ogłoszonego w powyższej sprawie, w dniu 27. marca br. stwierdzają zgodnie, że w/w ustawa:

- nie jest niezbędna do zarządzania oświatą i prowadzenia polityki oświatowej państwa,
- zdecydowanie narusza gwarantowane konstytucyjnie wolności obywatelskie,
- stanowi nieuzasadnioną ingerencją w suwerenne prawa rodziny oraz
- mimo najstaranniejszego zabezpieczenia stwarza niebezpieczeństwo dostępu do zgromadzonych danych przez osoby i instytucje nieupoważnione oraz wykorzystywanie ich w celach innych od określonych przepisami ustawy, np. komercyjnych.


Fundacja „Rodzice Szkole”, która zainicjowała w powyższej sprawie ogólnopolską debatę, zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o skierowanie w/w ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, celem jednoznacznego rozstrzygnięcia zasadności przedstawionych zarzutów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

 

 

Załączniki do listu:

Opinia nt. rządowego projektu ustawy o systemie informacji oświatowej

- APEL Fundacji „Rodzice Szkole”, Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców i Polskiego Stowarzyszenia Rodziców

Lista podpisów pod apelem

List do posłów na Sejm RP - członków Komisji Edukacji, Nauki i Mlodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

List do Senatorów RP