Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Krótka informacja o nas

Fundacja „Rodzice Szkole” jest Organizacją Pożytku Publicznego, skupiającą różne środowiska obywatelskie, zajmujące się sprawami narodowej edukacji. Poprzez budowanie płaszczyzny współpracy: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół, samorządów terytorialnych, organów administracji państwowej i organizacji pozarządowych dąży do uspołecznienia polskiej oświaty oraz powiększenia, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego.

Jednym z głównych celów Fundacji jest wyposażenie rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców w wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające aktywne uczestniczenie w życiu szkół własnych dzieci.

Dążąc do stworzenia regulacji prawnych sprzyjających osiągnięciu ww. celów, Fundacja „Rodzice Szkole” bierze udział w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Parlamentu RP, opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących polskiego systemu oświaty oraz wnosi własne propozycje rozwiązań ustawowych w zakresie praw i obowiązków rad rodziców.

Więcej