Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jak zarządzać kontem rady rodziców?

Pytanie

Czy konto rady rodziców mogę udostępnić firmom, które chciałyby sponsorować gminny dziecięcy  zespół ludowy? Większość dzieci z tego zespołu to uczniowie naszej szkoły.
Czy jest mi potrzebny NIP? Czy muszę prowadzić jakieś księgi, rejestrować wpłaty? Jak te pieniądze przekazywać później zespołowi?

Przewodnicząca rady rodziców


Odpowiedź

Nie istnieje forma prowadzenia operacji finansowych poprzez "udostępnienie konta rady rodziców". Najlepszym sposobem na zrealizowanie, tego o czym Pani pisze, jest: wpłacanie przez zainteresowanych sponsorów darowizn na rzecz rady rodziców ( na konto rady rodziców) oraz zaplanowanie tych kwot w preliminarzu rady rodziców po stronie jej „przychodów” a kosztów związanych z dziecięcym zespołem ludowym po stronie „wydatków”. Jeśli funkcjonowanie zespołu wiąże się z potrzebą wypłacania honorariów, to rada rodziców może zawrzeć  odpowiednie umowy (np. umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę o pracę ). Oczywiście musi zgłosić powyższy fakt do ZUS-u i Urzędu Skarbowego, wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o nadanie numeru NIP oraz odprowadzać zaliczki podatkowe i stosowne opłaty ZUS w imieniu osób zatrudnionych. Więcej o tych rozwiązaniach piszemy w dziale Pytania i Odpowiedzi (patrz: Jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? oraz: Czy rada rodziców może prowadzić działalność gospodarczą?). Jednocześnie zwracam uwagę, że zapisy regulujące poruszone kwestie powinny się znaleźć w Regulaminie Rady Rodziców, w rozdziale Gospodarka finansowa rady rodziców. Radzę również pamiętać o zapisie ustawowym mówiący, że fundusze gromadzone przez radę rodziców powinny być przeznaczane na wspieranie działalności statutowej szkoły (pytanie, czy zewnętrzny dla szkoły zespół gminny spełnia takie warunki).

Powyższa problematyka wymaga jednoznacznych regulacji prawnych umożliwiających rodzicom prowadzenie skutecznych działań ekonomicznych na rzecz szkoły własnych dzieci, o wprowadzenie których nasza Fundacja zabiega.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"