Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy można zakazać rodzicom wstępu na teren szkoły?

Pytanie:

Czy szkoła może wprowadzić zakaz wchodzenia do szkoły rodziców niby ze względów bezpieczeństwa dla dzieci? Uważam, że właśnie ze względu bezpieczeństwa moich dzieci powinnam mieć prawo wchodzenia do szkoły o każdej porze aby zobaczyć co się w niej dzieje -mam prawo wiedzieć jak jest w salach, łazienkach, itd.

Ewelina


Odpowiedź:

W pełni podzielam Pani pogląd. Szkoła to miejsce w którym powinna się spotykać cała tworząca ją społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni. Takie spojrzenie na szkołę jest prezentowane w wielu publikacjach krajowych i zagranicznych (szczególnie polecam opracowania p. prof. Marii Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego, która wielokrotnie o tym pisała, m. in. w książce „Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy” str. 64 „ Każdy uczeń, nauczyciel i rodzic ma mieć miejsce w szkole, co nie oznacza kilku własnych metrów dla każdego, lecz wielofunkcyjną, wspólnie zaaranżowaną i zgodnie wykorzystywaną przestrzeń”).

Brak wyraźnego zapisu prawnego dotyczącego powyższej problematyki wynika w/g mnie z niewystarczającego dostrzegania takiej potrzeby przez ustawodawcę. Warto jednak zwrócić uwagę, że zarówno ustawa o systemie oświaty jak i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, wyraźnie sytuują radę rodziców jako organ szkoły równorzędny z radą pedagogiczną, dyrektorem szkoły i samorządem uczniowskim (oczywiście wyposażony w inne uprawnienia). Uważam, że w wypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości wchodzenia na teren szkoły rodziców należy tę kwestię uregulować (w duchu wyżej wskazanym) w Statucie szkoły, Regulaminie pracy szkoły i Regulaminie rady rodziców. Ponieważ zasygnalizowana przez Panią sprawa ma fundamentalne znaczenie dla miejsca i roli rodziców w polskim systemie oświaty będziemy z zainteresowaniem obserwowali jej dalsze losy służąc pomocą w rozwiązaniu trudnych kwestii, w duchu zapisów Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców.

 

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”