Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy dyrektor może rozwiązać radę rodziców?

Pytanie:

Jestem członkiem rady rodziców w publicznym przedszkolu. Od pewnego czasu mamy  nieprzyjemne zatargi z panią dyrektor (chodzi o kwestie finansowe).
W ich wyniku  rezygnację z członkostwa w radzie złożyła przewodnicząca i wiceprzewodnicząca. Skarbnika rada nie ma, komisji rewizyjnej również ( ale to  sprawa na osobny temat).
Ponieważ rezygnacja obu pań nastąpiła w maju,  pani dyrektor nie wyraziła zgody na zebranie rady i wybory uzupełniające  (cyt. "za duży kłopot a to już prawie koniec").
Po kilku dniach od rezygnacji,  nieoficjalnie dowiedzieliśmy się od nauczycielek przedszkola że  dyrektorka uznała radę rodziców za rozwiązaną i przejęła nadzór nad finansami i resztą spraw organizacyjnych.
W związku z tym odmawia kategorycznie członkom (byłym członkom?) rady rodziców prawa do wglądu w rozliczenia miesięczne z wydatków rady, twierdząc, że jako rodzice  nie mamy do tego prawa.
Wg pani dyrektor zapis o rozwiązaniu w takiej sytuacji rady rodziców jest w Jej regulaminie, którego nie chce nam udostępnić.
Pytania:
1. Czy prawdą jest że rada rodziców może zostać w ten sposób rozwiązana (z tego co wiem rozwiązać się może tylko sama rada)?
2. Czy jeżeli w regulaminie rzeczywiście byłby zapis dopuszczający, w przypadku rezygnacji członków, rozwiązanie rady rodziców  przez dyrektora - zapis taki można uznać za prawomocny ( wg. mnie jest to  niezgodne z ustawą)?
3. Czy w przypadku faktycznego rozwiązania rady rodziców, mam prawo, jako rodzic ( w tej sytuacji już spoza rady), wglądu w rozliczenia finansowe i regulamin rady rodziców?


Odpowiedź


Opisana przez sytuacja, aczkolwiek w kilku elementach zdecydowanie niezgodna z prawem, a w kilku ze zdrowym rozsądkiem i dobrym obyczajem, nie jest w polskich szkołach i placówkach oświatowych czymś wyjątkowym. Niejednokrotnie o tym pisałem;  podobne problemy są  komentowane w naszym dziale „Pytania i Odpowiedzi”. Sądzę, że oprócz braku dobrej woli,  ze strony dyrektora przedszkola i umiejętności ze strony rady rodziców, cieniem na Państwa współpracy kładzie się brak procedur, które zgodnie z art.53 ust 4 ustawy o systemie oświaty powinny być zapisane w regulaminie rady rodziców, uchwalonym na jednym z pierwszych posiedzeń nowowybranej rady ( w wypadku, gdy poprzednia rada rodziców uchwaliła taki dokument nie określając terminu jego wygaśnięcia, dobra praktyka wskazuje, aby nowa rada się z nim zapoznała i nawet nie dokonując żadnych zmian, zaakceptowała poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały). Zdecydowanie dziwnym obyczajem jest przekazanie takiego dokumentu do dyspozycji dyrektora i jego brak w dokumentacji rady rodziców  oraz nieznajomość, zapisanych w nim reguł, przez członków rady. Skoro jednak taka sytuacja ma miejsce, trzeba wyraźnie stwierdzić, że ograniczanie rodzicom, dostępu do regulaminu rady (niezależnie od tego czy dana osoba jest członkiem rady rodziców, czy „szeregowym” rodzicem), jest niedopuszczalne i nie mieści się w jakichkolwiek normach współżycia społecznego. Przechodząc do konkretnych odpowiedzi na  pytania:

Ad.1: nikt nie jest władny do rozwiązania, powołanej w trybie opisanym w art.53 ustawy o systemie oświaty, rady rodziców, a rezygnacja przewodniczącej i wiceprzewodniczącej stanowi wewnętrzny problem rady i jej prezydium. W tej sytuacji przeprowadzenie wyborów uzupełniających jest, niezbędne, a ingerencja w ten proces dyrektora przedszkola stanowi niedopuszczalne naruszenie niezależności rady rodziców, jako suwerennego organu przedszkola, i jest rażącym naruszeniem prawa.

Ad.2: trudno sobie wyobrazić sobie aby wspomniany zapis mógł się znaleźć w regulaminie rady (aczkolwiek przy braku tego dokumentu trudno w ogóle o jakimkolwiek zapisie mówić). Gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce to powyższe rozwiązanie budzi poważne wątpliwości (w mojej opinii jest sprzeczne  z prawem).

Ad. 3: przejęcie przez dyrektora kontroli nad finansami rady rodziców jest działaniem niezgodnym z prawem, a dysponowanie przez niego tymi funduszami stanowi poważne naruszenie  przepisów dotyczących gospodarki finansowej. Jeśli jednak taka sytuacja ma miejsce, to nie ulega wątpliwości , iż każdy rodzic ma prawo do pełnej informacji w tym zakresie.
Wydaje się, że w wypadku wygaśnięcia działalności obecnej rady rodziców zgromadzone przez nią środki, winne być zabezpieczone i w pełnej wartości przekazane do dyspozycji nowej radzie, wybranej w następnym roku szkolnym.

Problemy o których Państwo piszecie są niestety regulowane w polskim ustawodawstwie w sposób zdecydowanie niedoskonały, a szereg niejasności powoduje wiele nieporozumień nie ułatwiając, również naszej Fundacji, przedstawienia jednoznacznej opinii. W tej sytuacji, celem wyjaśnienia nieporozumień i wątpliwości należy spróbować spokojnie porozmawiać z Panią Dyrektor. Jeżeli okaże się to niemożliwe warto poprosić o pomoc profesjonalnego mediatora, a w ostateczności zawiadomić organ prowadzący przedszkole (samorząd terytorialny) i organ nadzoru pedagogicznego (Kuratora Oświaty), aczkolwiek doświadczenia pokazują, że najskuteczniejszą formą rozwiązywania tego typu konfliktów jest ich rozwiązywanie wewnątrz danej placówki oświatowej, bez ingerencji osób z zewnątrz.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”