Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Kompetencje

Rada rodziców:

- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły
- wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji
- uczestniczy w ocenie pracy nauczycieli i dyrektora szkoły
- opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego
- bierze udział w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły
- gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przeznaczane na działalność statutową szkoły
- opiniuje projekt planu finansowego przygotowanego przez dyrektora szkoły
- występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących szkoły.