10 lutego 2013
Od czego powinna zaczynać działalność rada rodziców?
7 września 2015
Pokaż wszystkie

List do dyrektorów szkół

W dniu 1 września Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała, za pośrednictwem Kuratorów Oświaty, list do dyrektorów szkół z prośbą o pomoc w tworzeniu i działalności rad rodziców w kierowanych przez nich szkołach.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa 2015-09-01

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

wrzesień jest miesiącem, w którym w Państwa szkołach odbywają się wybory rad rodziców. Mimo, że ustawa o systemie oświaty reguluje tryb powstawania tego ważnego organu szkoły, część rad rodziców jest tworzona z wyraźnym jej naruszeniem. Powstaje więc pytanie: Jak wybrać radę rodziców w zgodzie z prawem? Jak stworzyć sytuację, w której jej działalność będzie stałą lekcją demokracji dla wszystkich uczestników życia szkolnego? Jesteśmy przekonani, że bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywają dyrektorzy szkół – od których w znacznej mierze zależy na ile szkoły stają się miejscem współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów.

Uwzględniając powyższe Fundacja „Rodzice Szkole” zwraca się z prośbą o wsparcie rodziców w tworzeniu na terenie kierowanych przez Państwa szkół – rad rodziców zgodnie z art. 53 ust 2 ustawy o systemie oświaty i wspieranie ich we wszelkich dalszych działaniach

Prosimy o:

  • staranne przeanalizowanie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty, w którychzapisano tryb tworzenia rady rodziców oraz jej prawa i obowiązki,
  • przekazanie informacji o powyższych rozwiązaniach na posiedzeniu radypedagogicznej wszystkim nauczycielom szkoły, ze szczególnym zwróceniem na nie uwagi wychowawcom, którzy mogą i powinni być pomocni rodzicom swojej klasy w wyborze tzw. trójki klasowej i jej przedstawiciela do rady rodziców Warto przygotować krótką instrukcję w formie pisemnej oraz zalecić wychowawcom aby na moment zgłaszania kandydatów i wyborów pozostawili rodziców samych, umożliwiając im, zgodnie z demokratycznymi zasadami, swobodę wyboru.
  • pomoc, w zorganizowaniu i odbyciu pierwszego zebrania wybranym do rady rodziców przedstawicielom poszczególnych klas
  • zapoznanie się z uchwalonym przez radę rodziców Regulaminem. W wypadku stwierdzenia w nim niezgodności z ustawą o systemie oświaty lub Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, należy wskazać radzie rodziców błędy z prośbą o dokonanie niezbędnych korekt,.
  • umożliwienie radzie rodziców korzystania z ogólnoszkolnej tablicy ogłoszeń, strony internetowej, dziennika elektronicznego i innych form informacji skierowanych do społeczności szkolnej, nie ingerując w żadnym stopniu w treści przez nią zamieszczane,
  • zapraszanie przedstawicieli rady rodziców na posiedzenia rady pedagogicznej (oczywiście, jedynie na tę jej część, która nie dotyczy spraw osobistych uczniów i pracowników szkoły objętych tajemnicą zawodową) oraz poinformowanie rady rodziców o chęci uczestnictwa w jej posiedzeniach pozostawiając jednocześnie decyzję o zaproszeniu radzie rodziców
  • odpowiadaniena wszystkie oficjalne wystąpienia rady rodziców w formie pisemnej, zachowując terminy procedur administracyjnych i domaganie się podobnego trybu działania ze strony rady rodziców.

Mając nadzieję, że przedstawione propozycje ułatwią budowanie partnerskich, relacji, pomiędzy wszystkimi organami szkoły ze szczególnym uwzględnieniem współpracy dyrektorów z radami rodziców życzymy Państwu oraz Państwa współpracownikom i wychowankom wielu sukcesów i satysfakcji z pracy i nauki w roku szkolnym 2015/2016

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.