List do dyrektorów szkół
1 września 2015
Rada rodziców uchwala program wychowawczy szkoły
14 września 2015
Pokaż wszystkie

Od czego powinna zaczynać działalność rada rodziców?

Tworzący radę rodziców przedstawiciele rad oddziałowych działalność w radzie rodziców powinni zaczynać od uświadomienia sobie, że:
1. rada rodziców jest reprezentantem wszystkich rodziców uczniów danej szkoły,
2. jej ukonstytuowanie musi odbyć się zgodnie z art.53. ustawy o systemie oświaty,
3. podstawowym dokumentem określającym wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców jest jej regulamin,
4. decyzje radę rodziców – wynikające z zapisów ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela i Regulaminu rady rodziców- muszą być podejmowane w formie uchwał, 
5. posiedzenia rady rodziców powinny być protokołowane,
6. dokumentacja rady rodziców stanowi informację publiczną i musi być dostępna dla ogółu rodziców,
7. w sprawach trudnych i kontrowersyjnych należy zwracać się do dyrektora szkoły, władz samorządu terytorialnego i kuratora oświaty na piśmie żądając odpowiedzi,wraz z jej prawnym uzasadnieniem, w terminie administracyjnym 14 dni,
8. kluczem do stworzenia szkoły na miarę naszych oczekiwań i wyzwań XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego, a każda współpraca opiera się na poszanowaniu opinii odrębnych oraz umiejętności znajdowania kompromisów.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.