Jakie wyzwania stoją przed rodzicami i radami rodziców w roku 2020?

Finanse Rad Rodziców – Aplikacja Internetowa
21 stycznia 2020
Finanse Rad Rodziców – aplikacja ułatwiająca pracę rady
9 lutego 2020
Pokaż wszystkie

Jakie wyzwania stoją przed rodzicami i radami rodziców w roku 2020?

Jakie wyzwania stoją przed rodzicami i radami rodziców w roku 2020 ?

Początek roku zachęca do podsumowania głównych działań podejmowanych w przeszłości oraz zobowiązuje do wskazania planów na przyszłość.

Do najważniejszych prac Fundacji „Rodzice Szkole” w latach 2018/2019 zaliczamy:

  • zorganizowanie 16 regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji rad rodziców, poświęconych upowszechnieniu wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo – profilaktycznych szkół i współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego,
  • przygotowanie e-learningowego kursu poświęconego sprawom finansów rad rodziców,
  • przygotowanie projektów nowelizacji prawa oświatowego, porządkujących całościowo problematykę miejsca i roli rodziców w polskim systemie oświaty,
  • stałe monitorowanie zmian w prawie oświatowym i uwzględnianie ich, w uaktualnianym na bieżąco, poradniku: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy,
  • udzielenie radom rodziców, dyrektorom szkół, nauczycielom i pracownikom administracji oświatowej kilku tysięcy porad w sprawach dotyczących praw i obowiązków poszczególnych organów szkoły,
  • aktywne kreowanie i realizowanie polityki oświatowej państwa, m.in. poprzez uczestnictwo w pracach Edukacyjnego Okrągłego Stołu, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Parlamentu.

W roku 2020 planujemy:

  • poszerzyć działalność Punktu Konsultacyjnego, docierając za jego pośrednictwem do rad rodziców w całym kraju i udzielając porad oraz pomocy we wszystkich sprawach związanych z polską szkołą,
  • wprowadzić do prawa oświatowego rozwiązania jednoznacznie określające status rad rodziców, umożliwiające im m.in. zawieranie umów z osobami fizycznymi i innymi podmiotami prawnymi oraz samodzielne dysponowanie zgromadzonymi przez rodziców funduszami przeznaczanymi na działalność statutową szkoły,
  • zorganizować dla przedstawicieli rad rodziców szkolenia i warsztaty w sprawach ich gospodarki finansowej oraz jak najszerzej upowszechnić nowoczesne narzędzie do zarządzania finansami i prowadzenia księgowości rad rodziców w formie programu Finanse Rad Rodziców – Aplikacja Internetowa, przygotowanego przez firmę eduPay, we współpracy z naszą Fundacją,
  • rozbudować poradnictwo w sprawach budowania programów wychowawczo – profilaktycznych szkół, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezstronną ocenę pojawiających się w przestrzeni publicznej tzw. programów równościowych, zazwyczaj sprzecznych z tradycją kultury judejsko-chrześcijańskiej, na której oparta jest polska rodzina i nasza tożsamość narodowa.

Realizacja tych bardzo ambitnych i ważnych planów jest uzależniona od aktywnego włączenia się w proponowane prace tysięcy rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców, zainteresowania powyższą problematyką szerokich kręgów społecznych oraz zgromadzenia niezbędnych do podjęcia takich działań środków finansowych. Jestem przekonany, że to się uda.

Naszym Przyjaciołom, a także nielicznym malkontentom, dedykuję motto, do którego często w swojej działalności odwołuję się: „jeśli ci mówią, że głową muru nie przebijesz nie wierz im”, oraz słowa wiersza poświęconego pamięci Zbigniewa Herberta: „nic nie czeka tych, którym brak odwagi”.

Wszystkim, którzy głęboko wierzą, że przyszłość kraju wykuwa się w polskich szkołach i w aktywności jego obywateli, życzę dużo zdrowia oraz satysfakcji z działalności pro publico bono.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.