Kto powinien oceniać pracę nauczycieli?
9 kwietnia 2018
Rada rodziców będzie uczestniczyć ocenie pracy nauczycieli
14 czerwca 2018
Pokaż wszystkie

ZNP domaga się ograniczenia praw rodziców!

Z wielkim niepokojem przeczytałem fragment stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, dotyczącego oceny pracy nauczycieli, w którym władze,  tej zasłużonej dla polskiej oświaty organizacji, stwierdzają, że: społeczne organy szkoły, jakimi są rada rodziców i samorząd uczniowski nie powinny uczestniczyć w ocenie pracy nauczyciela. To kuriozalne, wg mnie stanowisko, sprzeczne z zasadami  państwa demokratycznego, w którym głos rodziców powinien być słyszany i uwzględniany w ocenie pracy szkoły ich własnych dzieci, budzi sprzeciw i skłania do kilku refleksji:
1. oświata jest dobrem wspólnym  i o jej kształcie powinni decydować wszyscy uczestnicy życia szkolnego: nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, uczniowie, pracownicy rządowej i samorządowej administracji oświatowej oraz zainteresowane środowiska i organizacje obywatelskie, 
2. eliminowanie którejkolwiek z ww. grup z debaty publicznej prowadzi do zahamowania wzrostu  kapitału społecznego niezbędnego do dynamicznego rozwoju kraju (w tym również rozwoju ekonomicznego),
3. wielokrotnie spotykam się ze zrozumieniem dla prezentowanej powyżej opinii wśród nauczycieli, którzy w  myśl zasady: takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, codzienną pracą potwierdzają znaczenie swojego środowiska w budowaniu demokratycznego państwa prawa,
4. Fundacja „Rodzice Szkole” i współpracujące z nią liczne organizacje rodzicielskie nie mogą godzić się na ograniczanie ich konstytucyjnie zagwarantowanych praw, do czego prowadziłoby uznanie stanowiska Zarządu ZNP,
5. apelujemy do nauczycieli (również członków ZNP) o wspieranie  naszych działań mających na celu demokratyzację polskiej szkoły i budowanie oświaty opartej na partnerskiej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego,
6. wskazując na chlubne tradycje Związku Nauczycielstwa Polskiego, które pozwalały tej zasłużonej dla kraju organizacji, w różnych okresach i konstelacjach politycznych, zachować bezstronność i kierując się troską o dobro wspólne, odrzucać doraźne, partykularne interesy polityczne, zwracamy się do  władz ZNP o zmianę stanowiska w przedstawionej sprawie.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.