Muzycy dla Niepodległej
21 marca 2018
ZNP domaga się ograniczenia praw rodziców!
9 kwietnia 2018
Pokaż wszystkie

Kto powinien oceniać pracę nauczycieli?

Minister Edukacji Narodowej przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
Poniżej przedstawiamy oficjalne stanowisko naszej fundacji w powyższej sprawie, uzupełnione felietonem p. Wojciecha Starzyńskiego, w którym autor odnosi się do opinii  Związku Nauczycielstwa Polskiego kwestionującej prawo rodziców do oceny pracy nauczycieli.

Stanowisko Fundacji „Rodzice Szkole” dotyczące projektu
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Fundacja „Rodzice Szkole”, dostrzegając potrzebę uregulowania kryteriów i trybu dokonywania  oceny pracy nauczycieli, pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt rozporządzenia.
Za szczególnie ważne uważamy umieszczenie wśród kryteriów oceny pracy nauczyciela stażysty zapisów o kształtowaniu u uczniów szacunku do drugiego człowieka oraz postaw obywatelskich i prospołecznych, w tym przez własny przykład nauczyciela, oraz przestrzegania przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły. 
Jednocześnie wnioskujemy o zmianę zapisów w § 10 ust. 2 pkt 3 i w § 13 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Uważamy zapis mówiący, że w skład zespołu rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela lub dyrektora szkoły wchodzi przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców – za sprzeczny z zasadą, iż najważniejszym i jedynym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów jest, zgodnie z art 83 ust 1 ustawy Prawo oświatowe, rada rodziców. Proponujemy, aby w § 10 ust. 2 pkt 3 i w § 13 ust. 1 pkt 3 stosowny zapis brzmiał: 
3) przedstawiciel rady rodziców.

Uzasadnienie

Fundacja „Rodzice Szkole” wielokrotnie zwracała uwagę, że zapis art. 81 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, mówiący, że w skład rady szkoły wchodzą rodzice wybrani przez ogół rodziców, jest praktycznie niemożliwy do realizacji i stwarza jednocześnie niebezpieczeństwo dualizmu organizacyjnego poprzez możliwość reprezentowania rodziców w radzie szkoły i w radzie rodziców przez innych ich przedstawicieli.
Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania, mówiące że: w skład rady szkoły, lub placówki wchodzą w równej liczbie: 1) nauczyciele wybrani przez radę pedagogiczną; 2) rodzice wybrani przez radę rodziców (podkreślenie moje); 3) uczniowie wybrani przez samorząd uczniowski, zostaną uwzględnione przy kolejnej nowelizacji prawa oświatowego, co pozwoli w przyszłości uniknąć dualizmu, o którym mowa powyżej. Aktualny stan prawny w pełni uzasadnia  wprowadzenie do przedstawionego rozporządzenia wskazanych przez nas zapisów.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.