Rada rodziców uchwala program wychowawczy szkoły
14 września 2015
Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944- 1989
8 października 2015
Pokaż wszystkie

Jaką rolę na terenie szkoły mogą pełnić stowarzyszenia ?

Wśród pytań kierowanych do Fundacji „Rodzice Szkole” niejednokrotnie pojawia się sprawa stowarzyszeń chcących działać na terenie szkoły. Czasem tego typu rozwiązania proponują rady rodziców próbując tą drogą rozwiązać problemy wynikające z niejasnych przepisów dotyczących ich gospodarki finansowej. Racjonalnym więc wydaje im się zastąpienie rady rodziców przez stowarzyszenie mające osobowość prawną i tym samym mogące: zakładać własne rachunki bankowe, zawierać umowy cywilno-prawne i dokonywać samodzielnych zakupów na rzecz szkoły.

Ta pozornie wygodna formuła jest niestety całkowicie sprzeczna z logiką funkcjonowania rad rodziców, z intencjami ustawodawcy, z doświadczeniami wielu aktywnych rad rodziców, a przede wszystkim z prawem oświatowym.

1. Jak zapisano w art. 53 ust. 1 ustawy o systemie oświaty rada rodziców jest jedynym reprezentantem wszystkich rodziców uczniów danej szkoły i żadna inna instytucja takiej roli pełnić nie może Zastąpienie jej przez stowarzyszenie (które reprezentuje jedynie swoich członków) skutkowałoby rezygnacją rodziców z posiadania swojej reprezentacji wyposażonej w bardzo znaczące, zagwarantowane w prawie oświatowym , uprawnienia umożliwiające rodzicom skuteczne oddziaływanie na szkoły własnych dzieci.

2. Zgodnie z art. 56 ustawy o systemie oświaty podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga pozytywnej opinii (czyli praktycznie zgody) rady rodziców. Ten zapis wyraźnie wskazuje na nadrzędną rolę rady rodziców w stosunku do stowarzyszenia chcącego działać na terenie szkoły i z tego przyznanego rodzicom prawa zdecydowanie nie powinni oni rezygnować,.

3. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że zapisy art. 56.ustawy zapobiegają prowadzeniu, na terenie szkoły, działań edukacyjnych i promocyjnych przez stowarzyszenia i organizacje których programy są sprzeczne z systemem wartości uznawanym przez rodziców za drogowskaz w wychowywaniu własnych dzieciPrzywołane regulacje wyraźnie wskazują, że wprowadzenie do szkoły jakiegokolwiek stowarzyszenia lub organizacji wymaga zgody rady rodziców, a obowiązkiem dyrektora jest zwrócenie się do niej z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały.

Zachęcam rady rodziców do pogłębiania wiedzy na temat ich kompetencji oraz do rozwijania umiejętności korzystania z zapisanych w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela należnych im praw

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.