Jak prawidłowo powołać radę rodziców?
10 września 2018
Spotkanie rozpoczynające projekt „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich”
24 września 2018
Pokaż wszystkie

Czy chcemy zbyt wczesnej seksualizacji naszych dzieci?

W telefonach i listach kierowanych do Fundacji „Rodzice Szkole” coraz częściej pojawia się sprawa realizacji na terenie szkół (a czasem nawet przedszkoli) programów wychowania seksualnego, nieakceptowanych przez wielu rodziców. Problemem tym zajmuje się kilka organizacji pozarządowych, m. in.: Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci – www.rchd.pl i Instytut Ordo Iuris – www.ordoiuris.pl 
Ze swojej strony radzę rodzicom, a przede wszystkim reprezentującym ich radom rodziców, zdecydowane korzystanie z obowiązujących regulacji prawnych, wyposażających powyższe rady w możliwość decydowania o tym, w duchu jakich wartości i przez kogo będą, na terenie szkół, wychowywane ich dzieci.

Zwracam uwagę, że w art. 84 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe zapisano: 
2. Do kompetencji rady rodziców (…) należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki (…); 
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki (…) program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Przywołane regulacje umożliwiają aktywnej radzie rodziców wprowadzenia do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły takich wartości, które popiera większość rodziców. Przy braku w powyższej sprawie konsensusu z radą pedagogiczną, znaczący wpływ na ten program ma kurator oświaty, do którego należy zwrócić się zgodnie z art 84 ust. 1 przywołanej ustawy: Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Kolejnym bardzo ważnym zapisem pozwalającym radzie rodziców na niewpuszczenie na teren szkoły organizacji ocenianej przez rodziców negatywnie, jest art. 86 ust.2 ustawy Prawo oświatowe: Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii (czyli praktycznie zgody-dopisek red.) rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Wskazane regulacje ustawowe stwarzają znacznie większe możliwości zablokowania niekorzystnych trendów wychowawczych w oświacie, niż indywidualne deklaracje sprzeciwu, ale wymagają dużej aktywności przy wyborach przedstawicieli rodziców do rad rodziców i podejmowania – do czego gorąco zachęcam – zdecydowanych działań przez te organy szkoły. Deklaruję jednocześnie pomoc prowadzonego przez nas Punktu Konsultacyjnego we wszystkich sprawach dotyczących działalności rad rodziców.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.