Spotkanie z Kuratorami Oświaty
27 sierpnia 2018
Czy chcemy zbyt wczesnej seksualizacji naszych dzieci?
11 września 2018
Pokaż wszystkie

Jak prawidłowo powołać radę rodziców?

We wrześniu  w szkołach i placówkach oświatowych odbywają się zebrania,  na  których rodzice   wybierają swoich reprezentantów i organizują  rady rodziców. O trybie ich powoływania pisaliśmy wielokrotnie,   m. in. : w  rozdziale II poradnika „Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy”, w  folderze „ Rodzice w szkole  Co każdy rodzic powinien wiedzieć?” oraz w  listach kierowanych do dyrektorów szkół.  Efekty tych działań są widoczne. Co roku liczba rad rodziców powstających i działających   zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym rośnie, a we wrześniu br. nasze prace  zostały dodatkowo wsparte przez p. Annę Zalewską,  Ministra Edukacji Narodowej, która skierowała do rodziców specjalny list wraz z broszurą: „Rady Rodziców, kompetencje i zasady działania”  zawierającą podstawowe informacje w tym zakresie . Jest to świadectwem tego, że po latach różnych zabiegów i batalii,  rola rodziców w szkole jest dostrzegana i doceniana w  polityce  oświatowej państwa.

Polecając wszystkim zainteresowanym wymienione publikacje zwracam jednocześnie uwagę na dwie ważne sprawy, które coraz częściej pojawiają się w pytaniach kierowanych do naszego Punktu Konsultacyjnego :

1. Przedstawione w ministerialnym poradniku zasady prowadzenia przez radę rodziców jej gospodarki finansowej to tylko jedna z możliwości i nie należy proponowanych rozwiązań traktować obligatoryjnie. W art, 84   ust. 6 i 7 ustawy Prawo oświatowe zapisano –  „W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin o którym mowa w art. 83 (…) Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. ” –  co wyraźnie wskazuje, na  możliwość stosowania przez poszczególne rady rodziców rozwiązań innych niż wskazane w ww. poradniku

2. W skład rad oddziałowych  i rad rodziców mogą być wybierani rodzice będący jednocześnie pracownikami danej szkoły, ale ze względu na możliwość pojawienia się konfliktu interesów zalecamy aby nie piastowały one żadnych stanowisk funkcyjnych.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Komentarze są wyłączone.