„Matki Niepokornych” w Katowicach
29 stycznia 2018
Muzycy dla Niepodległej
21 marca 2018
Pokaż wszystkie

Ważne posiedzenie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

W dniu 28 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, na którym przyjęto  sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2017 oraz omówiono plany na lata
2018/ 2019. 
Przedstawiając  najważniejsze    informacje,  uzgodnienia i wnioski z powyższego  spotkania zachęcamy naszych  przyjaciół, współpracowników i sympatyków  do ich starannej analizy oraz prosimy o wskazywanie tematów i  problemów, którymi Fundacja powinna się, wg Państwa zajmować.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Zuba 
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Najważniejsze  działania  Fundacji „Rodzice Szkole” w roku  2017
1. Zrealizowanie, w partnerstwie  z Archiwum Akt Nowych i Narodowym Centrum Kultury, pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, projektu Matki Niepokornych którego głównym celem było ukazanie  roli matek w kształtowaniu postaw patriotycznych u swoich dzieci, aktywnie angażujących się w latach 1981 – 1989, w wieku 15 -20 lat w walkę z totalitarnym systemem  komunistycznej władzy.
2. Przygotowanie programu: Rodzicielska Wyprawka Szkolna, w ramach którego wszyscy rodzice uczniów pierwszych klas szkół podstawowych otrzymali, przygotowany przez Fundację,  folder Rodzice w szkole. Co każdy rodzic powinien wiedzieć – zawierający podstawowe informacje na temat organizacji szkoły, roli poszczególnych jej organów i  zestaw kluczowych informacji dotyczących rad rodziców, w tym  ich najważniejszych praw i obowiązków.
3. Skierowanie, wzorem lat ubiegłych,  we wrześniu 2017 roku,  listu do dyrektorów szkół i  przedszkoli z prośbą o pomoc rodzicom i  radom rodziców w prowadzeniu przez nie, zgodnych z prawem oświatowym, działań na terenie szkół ich  własnych dzieci.
4. Zorganizowanie 28 października 2017 roku,  pod Honorowym Patronatem P. Anny Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej,   II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców,poświęconej problematyce   budowania i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych szkół. 
5.  Zorganizowanie w listopadzie 2017 r., w ramach Programu Erasmus+  wyjazdu do Grecji
40  uczniów z warszawskich i legionowskich szkół zawodowych  na 12 – dniowe  staże zawodowe  z  branży hotelarsko – turystycznej, informatycznej i energetyki odnawialnej. 
6. Udzielenie rodzicom,  radom rodziców, dyrektorom szkół  i samorządom terytorialnym, w ramach prowadzonego przez Fundację Punktu Konsultacyjnego,  około 800 porad i konsultacji w sprawach dotyczących praw i obowiązków różnych organów szkoły oraz zasad służących budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.
7. Aktywne uczestnictwo  w większości posiedzeń Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i  Sejmowej Komisji  Samorządu Terytorialnego oraz opiniowanie szeregu aktów prawnych przedstawianych do konsultacji przez Ministra Edukacji Narodowej.

Planowane działania Fundacji „Rodzice Szkole” w latach   2018/2019 
1. Zorganizowanie 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców i 3 Ogólnopolskich Konferencji Rad Rodziców, poświęconych m. in. sprawom regulacji prawnych dotyczących rad rodziców.
2. Przeprowadzenie wśród rodziców szeregu ankiet służących ocenie polskiej szkoły i wprowadzanej reformie oświaty
3. Przygotowanie na użytek władz oświatowych (przede wszystkim Ministra Edukacji Narodowej) raportu o  stanie polskiej szkoły i ocenie reformy oświaty  przez rodziców
4. Przygotowanie nowelizacji prawa  dotyczącego społecznych organów w systemie oświaty i uprawnień rad rodziców.
5. Przygotowanie,  na wzór projektu Matki Niepokornych, projektu:  Muzycy dla  Niepodległej mającego na celu przybliżenie społeczeństwu sylwetek  kilkunastu  kompozytorów i muzyków, którzy swoją twórczością, a  często także działalnością pozaartystyczną, wspierali w okresie zaborów narodowe dążenia do odzyskania niepodległości i przyczyniali się do  kreowania postaw patriotycznych.
6. Zorganizowanie dwóch wyjazdów uczniów warszawskich szkół zawodowych  na staże do Grecji ( na wzór projektu  realizowanego  w roku 2017).  
7. Aktywne  uczestnictwo w pracach, Rządu, MEN, Kancelarii Prezydenta RP, Kuratorów Oświaty i różnych środowisk obywatelskich, na rzecz budowania nowoczesnego – odpowiadającego na wyzwania XX wieku i oczekiwania społeczeństwa –  systemu edukacji.

Komentarze są wyłączone.