Standardy życia publicznego w Polsce
5 czerwca 2023
Koniec roku szkolnego 2022/2023
27 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Kondycja współczesnej rodziny – kilka uwag

„Kondycja współczesnej rodziny” – to tytuł konferencji, która z inicjatywy Narodowej Rady Rozwoju do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania odbyła się 2 czerwca br. w Belwederze. Jej uczestnicy poruszyli szereg tematów związanych ze sprawami polskich rodzin w kontekście starej dewizy (o której niestety ostatnio często zapominamy, a nawet świadomie jej zaprzeczamy), że podstawą bytu społeczeństwa, państwa i zachodniej cywilizacji jest zdrowa rodzina, rozwijająca się i funkcjonująca według tradycyjnych wzorców tysiącletniej cywilizacji chrześcijańskiej, wbrew tzw. nowoczesnym trendom, próbującym temu zaprzeczać. W trakcie 5 paneli, dynamicznie prowadzonych przez moderatorów mówiono o:

1. sprawach demografii, wskazując na zagrożenia, jakie pojawiają się w większości społeczeństw Europy, w tym bardzo wyraźnie Polski, co grozi w niedługiej perspektywie czasu wyludnianiem naszego kontynentu i poważnym kryzysem cywilizacyjnym (jeśli powyższe trendy utrzymają się Polska w roku 2050 będzie liczyła 30 mln ludności, a w roku 2100 około 20 mln). Zastanawiano się, jakie są tego przyczyny i wskazywano, że jedyną drogą do poprawy powyższego stanu jest prowadzenie we wszystkich obszarach życia  publicznego wielopłaszczyznowej polityki rodzinnej.

2. roli kobiet (przede wszystkim matek) w budowaniu „zdrowych” wielopokoleniowych rodzin i roli mężczyzn (ojców), przed którymi pojawia się szereg wyzwań związanych ze zmianami cywilizacyjnymi. Zwracano uwagę na konieczność stworzenia równowagi miedzy możliwością realizowania przez kobiety aspiracji zawodowych, a macierzyństwem (które jest naturalnym marzeniem większości młodych kobiet). Podkreślono również potrzebę szerszego włączania się ojców w procesy wychowawcze swoich dzieci i codzienne życie rodziny. Problem tzw. „tacierzyństwa” jest wielkim wyzwaniem, przed którym stoi polskie społecze[A1] ństwo.

3. edukacji w szerokim tego słowa znaczeniu, a szczególnie o zagrożeniach, jakie niesie przedwczesna seksualizacja dzieci i młodzieży oraz codzienna informatyzacja życia (wskazując jednocześnie na elementy korzystne tego procesu). Poruszano bardzo ważną rolę szkoły w wychowaniu młodego pokolenia, zaznaczając, że niezbędnym elementem poprawy istniejącego stanu jest włączanie w życie szkoły rodziców i akceptowanych przez nich organizacji pozarządowych

4. wpływie kultury, dostępu do niej i wykorzystywaniu zarówno jej tradycyjnych, jak i nowoczesnych form przekazu (muzealnictwo, literatura, muzyka, malarstwo oraz różnego rodzaju eventy kulturalne) w procesie edukacji i budowania nowoczesnych, a jednocześnie głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji rodzin.

Podsumowując konferencję, w której udział wzięło kilkadziesiąt osób (więcej na temat jej strony technicznej znajduje się pod adresem: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/konferencja-kondycja-polskiej-rodziny,69429 profesor Andrzej Waśko podkreślił, że była ona syntetycznym spojrzeniem na dotychczasowe problemy, o których Narodowa Rada Rozwoju rozmawiała w ostatnim roku i początkiem przygotowywania dokumentu, wskazującego strategiczne cele i działania w tym obszarze, który, kończąc swoją pracę Narodowa Rada Rozwoju do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania, przedstawi p. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie

Wojciech Starzyński, członek Narodowej Rady Rozwoju do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie Andrzeju Dudzie


Komentarze są wyłączone.