Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Tu szkoliliśmy

2015 r.

 • Warszawa – 11 lutego – spotkanie z radą rodziców SP nr 97 poświęcone prezentacji praw i obowiązków rad rodziców oraz procedur niezbędnych przy ich tworzeniu.

 • Sępólno Krajeńskie – 27- stycznia - konferencja dla dyrektorów szkół, przewodniczących rad rodziców, władz samorządowych i urzędników administracji oświatowej z powiatu sępoleńskiego - poświęcona budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę jaką w tym procesie powinny odgrywać rady rodziców będące ważnym partnerem: dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i samorządu terytorialnego.

 • Warszawa - 12 stycznia -” spotkanie z przedstawicielami rady rodziców Gimnazjum nr 31 poświęcone przedstawieniu ponad dwudziestopięcioletniej historii działań rodzicówna rzecz ich upodmiotowienia w polskim systemie oświaty.

 

2014 r.

 • Warszawa- -5 listopada - spotkanie Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole" z rodzicami szkół warszawskiej Dzielnicy Włochy poświęcone przedstawieniu  inicjatyw ustawodawczych Fundacji „Rodzice Szkole” mających na celu uporządkowanie statusu rady rodziców, zgodnie z  postulatami zgłaszanymi od kilku lat przez środowiska rodzicielskie.

 • Dopiewiec gmina Komorniki -27.października - Mirosława Grzemba – Wojciechowska, pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim br. przedstawiła 40 nauczycielom ze szkół Dopiewie, Dąbrówce i Komornikach zasady współpracy z radami rodziców.

 • Poznań – 26 .października - Mirosława Grzemba – Wojciechowska, pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. wielkopolskim. przeprowadziła w poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, dla grupy kandydatów na dyrektorów szkół, szkolenie poświęcone angażowaniu rodziców w życie szkoły oraz tworzeniu przez nich programów wychowawczych.

 • Warszawa – 3 października - Fundację „Rodzice Szkole”, we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas, zorganizowała konferencję: Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014.

 • Gmina Jabłoń (powiat parczewski) - 9 czerwca – spotkanie Wojciecha Starzyńskiego z przedstawicielami rad rodziców, dyrektorami i nauczycielami kilku gminnych szkół. poświęcone omówieniu zasad współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego i pomocy w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców jednej ze szkół.

 • Siedlce – 28 maja - wykład Wojciecha Starzyńskiego, na konferencji zorganizowanej przez Samorządowe Centrom Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach : Jak budować program wychowawczy  z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego.

 • Bielsko Biała – 1 marca - w trakcie organizowanej przez Bielskie Forum Oświatowe i, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku Białej konferencji poświęconej sprawom miejsca rodziców w polskim systemie edukacji, Wojciech Starzyński. przedstawił zasady budowania współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia szkolnego, podkreślając rolę dyrektorów szkół, jako liderów lokalnych środowisk oświatowych oraz potrzebę większego zaangażowania się w powyższe procesy rodziców i rad rodziców.

2013 r.

 • Wołomin - 24 listopada – spotkanie dyrektorów szkół i przedstawicieli rad rodziców poświęcona budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego zainicjowane, wystąpieniem Wojciecha Starzyńskiego.

 

 • Radom - 13 listopada - udział w konferencjiSamorząd a wychowanie, w trakcie której. debatę poświęconą roli rodziców w kreowaniu polityki oświatowej państwa zainicjowało  wystąpienie Wojciecha Starzyńskiego.

 

 • Gmina Lipie (woj. śląskie) - 26 września - konferencja poświęcona funkcjonowaniu rad rodziców, w trakcie której Wojciech Starzyński wygłosił referat na temat budowania płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.

 

 • Ostrołęka - 12 czerwca - odbyła się zorganizowana przez władze Ostrołęki i Fundację „Rodzice Szkole”, konferencja: Polityka oświatowa w świetle działań samorządu terytorialnego, w trakcie której uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania: Jaka polityka oświatowa jest potrzebna Polsce? Jaką rolę w kreowaniu polityki oświatowej (lokalnej i ogólnokrajowej) powinny odgrywać samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i miejscowe środowiska obywatelskie? Czy potrzebna jest na ten temat ogólnopolska debata?

 

 • Białobrzegi -26 marca - Wojciech Starzyński wygłosił referat: Polityka edukacyjna państwa i samorządu terytorialnego kluczem do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 • Kraków -25 marca - w trakcie konferencji: Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele”, Wojciech Starzyński wygłosił referat: Lider lokalnego środowiska oświatowego, w którym wskazał na rolę jaką w kreowaniu i realizowaniu polityki oświatowej mogą i powinni odgrywać liderzy edukacji.

 

 • Chorzów - 18 marca - spotkanie z inicjatywy Fundacji „Rodzice szkole” reprezentantów chorzowskich i tyskich rad rodziców poświęcone omówieniu założeń, którymi powinni się kierować rodzice, nauczyciele i samorządowcy przy tworzeniu i realizowaniu lokalnej polityki oświatowej

 

 • Piastów - 13 marca - konferencja: Rodzice i Nauczyciele współtwórcami polityki edukacyjnej Piastowa

 

 • Witkowice - 26 lutego spotkanie z przedstawicielami rady rodziców Szkoły Podstawowej w Witkowicach (powiat częstochowski) . poświecone organizowaniu przez rady rodziców, pikników, festynów, loterii fantowych i tym podobnych imprez, z których przychody są przeznaczane na statutową działalność szkół

 

 • Guzowatka - 25 lutego - spotkanie z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II d celem wspólnego omówienia relacji pomiędzy dyrektorem szkoły i radą rodziców.

 

 • Białystok - 9 lutego - spotkanie się z   z przedstawicielami kilkunastu rad rodziców białostockich szkół.

 

 

2012 r.

 • Płock - 9 października – konferencja dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli płockich szkół:Miejsce i roli rodziców i rad rodziców w samorządowej oświacie Płocka

 

 • Warszawa 4-5 października - na zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) konferencji: Budowanie lokalnej strategii na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wojciech Starzyński wygłosił referat poświęcony roli rodziców w budowaniu strategii oświatowej państwa, podkreślając, że niezbędnym warunkiem sukcesu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym również uczniów wyjątkowo uzdolnionych) jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami i szkołą.

 

 • Gmina Lubicz - 19 marca – konferencja dla rodziców, dyrektorów i nauczycieli: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Gminy Lubicz.

 

 • Wołomin - 16 marca - konferencja pt.: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Powiatu Wołomińskiego.

 

 • Piastów - 29 lutego – konferencja poświęcona przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży oraz roli rodziców i rad rodziców Piastowa w programie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci.

 

 • Ostrołęka 8 lutego – konferencja: Miejsce i rola rodziców w samorządowej oświacie Ostrołęki.

2011 r.