Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców

Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców

W ramach Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców od października 2010 r. na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza spotykają się przedstawiciele rad szkół i rad rodziców.

8 grudnia 2010 r., na mocy „Ustawy o systemie oświaty”, pozwalającej na tworzenie struktur zrzeszających rady, powołano Prezydium Forum.To kolejny, bardzo ważny krok na drodze wypracowania standardów współpracy w triadzie rodzina-szkoła-społeczność lokalna. Punktem odniesienia dla wypracowywanych gdańskich rozwiązań może być Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców. W jej preambule czytamy: „Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz instytucji edukacyjnych są warunkiem „sine qua non” wychowania dzieci i młodzieży w naszych czasach. (...) Aby zrealizować to założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na szczeblu europejskim i w narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności”.

Partnerska współpraca rodziny-szkoły-społeczności lokalnej, pracujących na rzecz i korzyść ucznia, pozwoli na nowo przeanalizować zaangażowanie rodziców w następujących obszarach: 
-rodzicielstwo, 
-komunikacja, 
-wolontariat, 
-nauka domowa 
-współdecydowanie, 
-współpraca ze środowiskiem.


Będziemy wspólnie uczyć się jak współdziałać  i wykorzystywać dostępne mechanizmy prawne do podnoszenia jakości edukacji i rozbudowywania oferty edukacyjnej na wszystkich jej poziomach, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, klientów i partnerów tego procesu.

Czuwać nad tym będzie nowo wybrane Prezydium Forum:
Przewodnicząca Forum: Jolanta Kaczmarska - GIM nr 2, LO nr 8,  
Sekretarz Forum: Katarzyna Wasilewska - SP nr 12  
Z-ca Przewodniczącego ds. Szkół Średnich: Mirosław Puk - LO 13,  
Z-ca Przewodniczącego ds. Gimnazjum: Mirosław Laszuk - ZKPiG nr  
Z-ca Przewodniczącego ds. Szkół Podstawowych: Elżbieta Porębska - SP nr 15,  
Z-ca Przewodniczącego ds. Przedszkoli: Kamila Kramarz - Przedszkole nr 33,  
Z-ca Przewodniczącego ds. Placówek Niepublicznych: Paweł Redmerski

Obecnie Rodzice pracują nad kartą standardów współpracy rodzina-szkoła-społeczność lokalna, która zostanie przedstawiona dyrektorom szkół i gdańskiej opinii publicznej. Przedstawiciele Forum będą również reprezentować gdańskich Rodziców podczas Ogólnopolskiego Forum Rodziców 15 01 2011r. w Warszawie.

Piotr Kowalczuk 
Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska


Newsletter