Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji "Rodzice Szkole" za rok 2016

Fundacja „Rodzice Szkole” dążąc do demokratyzacji polskiej oświaty i poszerzania - poprzez wspieranie aktywności rodziców, rad rodziców i organizacji rodzicielskich - niezbędnego dla rozwoju kraju kapitału społecznego oraz nawiązując do uchwalonej w dniu 17 kwietnia 2015 r. Strategii Fundacji „Rodzice Szkole” za cel główny w roku 2016 przyjęła:

1. Integrowanie środowisk obywatelskich działających na polu narodowej edukacji, m..in. poprzez organizowanie konferencji rad rodziców, i powołanie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców

2. Prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz uspołecznienia szkół i budowania szkolnictwa obywatelskiego

3. Wypracowywanie i upowszechnienie stanowisk i opinii w/s projektów zmian w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela

4. Inspirowanie środowisk rodzicielskich, przede wszystkim rad rodziców, do zawiązywania ponad szkolnych porozumień rad rodziców oraz udzielanie pomocy prawnej przy ich tworzeniu

5. Poszerzenie działalności Punktu Konsultacyjnego służącego pomocą prawną i merytoryczną w budowaniu płaszczyzny współpracy: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym.

Realizacji powyższych zadań służyły następujące działania:

1. Zorganizowanie w dniu 21 kwietnia 2016 roku, wspólnie z minister Anną Zalewską, I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, w której udział wzięli przedstawiciele ponad 200 rad rodziców z różnych rejonów Polski(z gmin wiejskich, z małych i średnich miast, z wielkich metropolii) oraz z różnych poziomów kształcenia (począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), a także Kuratorzy Oświaty, reprezentanci samorządów terytorialnych, instytucji oświatowych (m. in. Ośrodka Rozwoju Edukacji i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), reprezentanci, współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole”, organizacji pozarządowych i dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół

2. Przygotowanie programu: Rady Rodziców – Partnerzy i Sprzymierzeńcy, w ramach którego zaplanowano przeprowadzenie od września 2016 r. do lutego 2017 r. 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców. W roku 2016 odbyły się one w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, wielkopolskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, opolskim i podkarpackim. Uczestniczyli w nich przedstawiciele ponad 2000 rad rodziców, kuratorzy oświaty, wojewodowie, dyrektorzy szkół i przedstawiciele samorządów terytorialnych

3. Wprowadzenie do ustawy Karta Nauczyciela zapisów uniemożliwiających przesłuchiwanie, w charakterze świadka, przed komisją dyscyplinarną, bez zgody rodziców, nieletniego ucznia

4. Wprowadzenie do ustawy Prawo oświatowe regulacji jednoznacznie wskazującej na prawo rady rodziców do posiadania własnego rachunku bankowego wraz ze zgłoszoną w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie poprawką umożliwiającą wejście tych przepisów w życie w styczniu 2017 r.

5. Wprowadzenie do listy kontroli NIK na rok 2017 zagadnień związanych z funkcjonowaniem rad rodziców w szkołach i placówkach publicznych

6. Zorganizowanie zjazdu założycielskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców, w wyniku którego powstały zalążki pierwszej krajowej reprezentacji rad rodziców. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele 35 rad rodziców z całej Polski.

7. Udzielenie, w ramach prowadzonego przez Fundację Punktu Konsultacyjnego, około 900 porad i konsultacji

8. Uzyskanie ze strony ministra edukacji narodowej deklaracji rozpoczęcia w styczniu roku 2017 prac nad całościowym uporządkowaniem prawa w zakresie miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty, zgodnie z propozycjami zgłaszanymi od lat przez Fundację "Rodzice Szkole”'

9. Przeprowadzenie kampanii społecznej na antenie TVP oraz Programu 1. Polskiego Radia zwiększającej świadomość rodziców w zakresie funkcjonowania rad rodziców oraz ich wpływu na programy wychowawcze szkół

10. Prowadzenie oraz promocja fachowego portalu oraz Facebooka, stanowiącego kompendium wiedzy na temat działania rad rodziców

11. Zainicjowanie debaty o programach nauczania, której finałem będzie organizowana w marcu 2017, przez Fundację „Rodzice Szkole” konferencja poświęcona powyższej tematyce

12. Przygotowanie i wydanie znowelizowanej (uwzględniającej zmiany w prawie oświatowym) wersji poradnika Rodzice –Partnerzy i Sprzymierzeńcy

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

Jedno posiedzenie Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie których podjęto 4 uchwały, 8 posiedzeń Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. w trakcie których podjęto 16 uchwał.