Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji "Rodzice Szkole" za rok 2015

Fundacja „Rodzice Szkole” dążąc do demokratyzacji polskiej oświaty i  poszerzania - poprzez wspieranie aktywności rodziców, rad rodziców i organizacji rodzicielskich - niezbędnego dla rozwoju kraju  kapitału społecznego, za cel główny  w roku 2015 przyjęła  realizację  uchwalonej  w dniu 17 kwietnia 2015 r. Strategii Fundacji „Rodzice Szkole” (zał. nr 1)
w ramach której za najważniejsze uznano:

1. Integrowanie środowisk obywatelskich działających na polu narodowej edukacji i wspólne przygotowywanie się do zorganizowania w 2016 roku  I Ogólnopolskiej konferencji rad rodziców
2. Organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów nt.: miejsca i roli rodziców i rad rodziców   w samorządowej  oświacie,  oraz prowadzenie  innych działań edukacyjnych na rzecz uspołecznienia szkół i budowania szkolnictwa obywatelskiego
3. Wypracowanie i upowszechnienie szeregu stanowisk i opinii  w/s projektów zmian w  ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela oraz przekazanie trzech projektów nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczących praw i obowiązków rad rodziców wszystkim klubom Parlamentarnym.
4. Inspirowanie środowisk rodzicielskich, przede wszystkim rad rodziców, do zawiązywania ponad szkolnych porozumień rad rodziców oraz  udzielanie pomocy prawnej  przy ich tworzeniu.

Realizacji powyższych zadań służyły następujące działania:
1.W styczniu 2015 r. zwrócenie uwagi - w trakcie prac nad  rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczącym zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych, egzaminu maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - na potrzebę kompleksowego uregulowania spraw nadzoru pedagogicznego poprzedzonego szeroką debatą publiczną z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, rodziców, uczniów, samorządów terytorialnych, polityków i oświatowych organizacji pozarządowych. oraz sprzeciwienie się  zmianom prowadzącym  do ograniczenia na terenie szkoły roli rodziców i ich reprezentantów rad rodziców, a szczególnie niedopuszczenie do wprowadzenia trzyletniej kadencji rad rodziców, rozwiązania burzącego dotychczasowe dobre doświadczenia w tym zakresie.
2, Zorganizowanie 27 tycznia 2015, we współpracy z. Anetą Rybką – pełnomocnikiem  Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w woj. kujawsko-pomorskim i starostą powiatu sępoleńskiego konferencji poświęconej budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę, jaką w tym procesie powinny odgrywać rady rodziców. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, przewodniczący rad rodziców, reprezentanci władz samorządowych i urzędnicy administracji oświatowej z powiatu sępoleńskiego.
3. Z  okazji odbywającego  się  w  lutym 2015 r. Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego oraz  prac nad rządowym projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej zwrócenie uwagi, że nieodpłatna pomoc prawna powinna objąć polskie szkoły, w których skala nieznajomości, nieprzestrzegania i świadomego łamania prawa oraz niekorzystnej - z punktu widzenia obywateli - jego interpretacji, zagraża podstawowym standardom demokracji.
4. W  lutym 2015 r. przedstawienie stanowiska w sprawie ustawy  o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet  i przemocy domowej, zwracając uwagę na brak w debacie głosu ministra edukacji narodowej i nie zaproszenie do niej środowisk rodzicielskich, traktujących system wartości, w oparciu o który będą tworzone w szkołach programy wychowawcze, jako najważniejszy element kształtowania postaw młodego pokolenia.
5. W dniu11 lutego 2015 r.,na zaproszenie rady rodziców SP nr 97 w Warszawie, odbyło się  spotkanie Zarządu  Fundacji „Rodzice Szkole” z członkami w/w rady i dyrektorem szkoły. Tematem ożywionej, a momentami nawet bardzo ostrej dyskusji było odniesienie się do działalności kolejnych rad rodziców w ubiegłych latach oraz związane z tym napięcia towarzyszące konstytuowaniu się rady rodziców w roku szkolnym 2014/2015. Spotkanie, mimo gorącej atmosfery, doprowadziło do wyboru nowego prezydium rady i określenia zasad , w oparciu o które rada rodziców postanowiła pracować. Pomoc „Fundacji „Rodzice Szkole”, o czym mówili obecni na spotkaniu  okazała się bezcenna i ułatwiła zakończenie wynikających z dawnej zaszłości sporów oraz rozpoczęcie nowego etapu działalności rady rodziców SP nr 97 w Warszawie.
6. Powołanie w dniu 9 marca 2015 r. p. Katarzyny Styczyńskiej na funkcję  Pełnomocnika  Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
7. Delegowanie w marcu 2015 r. p. Elżbiety  Kamińskiej – Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy  do Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Ursynowa.
8. Spotkanie w dniu 16. marca 2015. przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole”  z dyrektorami szkół Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,  poświęcone omówieniu praw i obowiązków rad rodziców oraz zasad tworzenia programu wychowawczego szkoły i  roli, jaką w aktywizacji rodziców i budowania płaszczyzny współpracy rad rodziców z innymi organami szkoły mogą odegrać dyrektorzy szkół.
9. Uczestnictwo  w dniu 10 marca 2015 r. p Katarzyny Styczyńskiej - Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, poświęconemu realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”., w trakcie którego  Katarzyna Styczyńska zapytała panią  wiceminister Joannę  Burdzik,  jakie  kroki, prowadzące  do aktywnego korzystania z e –podręczników przez nauczycieli i uczniów. ma zamiar podjąć MEN. 
10..Przyjęcie przez Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” 17 kwietnia 2015 r.  Strategii Fundacji „Rodzice Szkole” na lata 2015–2020.
11. Zorganizowanie wspólnie z  zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy  dwóch konferencji:
- 27 kwietnia 2015 r.  Rada rodziców ważny uczestnik życia szkoły
- 29 kwietnia 2015 r. Dyrektor Szkoły najważniejszym partnerem rady rodziców, na których rozmawiano o prawach i obowiązkach rady rodziców oraz  o działaniach, jakie powinna  ona podjąć przygotowując program wychowawczy szkoły, a także o  roli dyrektora szkoły jako lidera lokalnego środowiska oświatowego.
12. Przedstawienie w  maju 2015 r. p.. minister Joannie  Kluzik-Rostkowskiej,  p. Urszuli Augustyn, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i pełnomocnikowi Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach oraz posłom  sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, przygotowanych prze Fundację „Rodzice Szkole”  propozycji zmian w prawie oświatowym zakresie:
a) wyposażenia rad rodziców w możliwość:
- posiadania NIP-u,
- posiadania własnego rachunku bankowego,
- zawierania umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
- dokonywania zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły,
b) wprowadzenia przepisów umożliwiających Radzie Ministrów, jednostkom samorządu terytorialnego, kuratorom oświaty oraz publicznym ośrodkom doskonalenia nauczycieli tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców, finansowanych ze środków budżetowych,
c) wprowadzenia przepisów wyposażających rady rodziców w uprawnienia adekwatne do uprawnień rad szkół, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich.
d) wprowadzenia przepisów określających, że w skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:
- przedstawiciele rady pedagogicznej;
- przedstawiciele rady rodziców;
- przedstawiciele samorządu uczniowskiego
oraz przepisów ograniczających możliwość gromadzenia przez radę szkoły, kosztem rady rodziców, funduszy przeznaczanych na wspieranie działalności statutowej szkoły.
e) wprowadzenia przepisów wskazujących, że program wychowawczy szkoły powinien być oparty na wspólnym dla środowiska szkolnego systemie wartości, a w jego realizacji uczestniczą nauczyciele, rodzice, uczniowie, organy prowadzące oraz organizacje pozarządowe i inne instytucje współpracujące ze szkołą.
13. Wskazanie -  w trakcie, odbywającego się w dniu 13 maja 2015  r.  posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. poświęconego przedstawieniu przez MEN informacji o realizacji w latach 2014-2015 programu: Bezpieczna i przyjazna szkoła oraz planowanym działaniom do roku 2016 - że  poprawa bezpieczeństwa w  szkołach w znacznej mierze zależą od aktywnych postaw rodziców, a ich zaangażowanie powinno być wspierane  przez dyrektorów szkół oraz nauczycieli.
14. Przesłanie  gratulacji p. Andrzejowi Dudzie z okazji wyboru na urząd Prezydenta RP wraz z deklaracją  współpracy we wszystkich sprawach dotyczących polskiej szkoły oraz aktywnego udziału w organizowaniu  debaty publicznej poświęconej edukacji narodowej i  przygotowywaniu niezbędnych nowelizacji prawa oświatowego.
15. Przeprowadzenie w czerwcu 2015 r.  szerokiej akcji informacyjnej na temat  najważniejszych kompetencji rad rodziców m. in.  poprzez  zamieszczenie  odpowiednich materiałów na witrynach internetowych: www.radyrodzicow.pl i www.rodziceszkole.edu.pl
16. Rekomendowanie p. Profesor  Marii Mendel - członka Rady Fundacji „Rodzice Szkole” do składu Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty
17. Udział,  w dniu 15 czerwca 2015 r., Wojciecha Starzyńskiego - Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w  Gali programu „Orły Piątki”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu,
18. Przygotowanie w sierpniu 2015 r., przy wsparciu przyjaciół z firmy KONDRAT-MEDIA, spotu: Mój Tata w radzie rodziców, który w roku 2016 będzie emitowany w Telewizji Polskiej.
19. Skierowanie w dniu 21 sierpnia 2015 r. przez  Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” listu do prezydentów i burmistrzów miast, starostów powiatów i wójtów gmin  z prośbą o pomoc w utworzeniu - w każdej szkole - rady rodziców zgodnie, art. 53 ust 2 ustawy o systemie oświaty, i przekazanie dyrektorom szkół - od których w  znacznej mierze zależy współpraca nauczycieli, rodziców i uczniów - kilku porad dotyczących powyższej problematyki.
20. Uczestnictwo Wojciecha Starzyńskiego w  odbywającym się w dniach 29 - 30 sierpnia w Katowicach III Kongresie  Polskiej Edukacji, w trakcie którego zwrócił  on uwagę na  ciągle zbyt małą wiedzę na temat podstawowych praw rad rodziców dotyczących m. in.:
- uchwalania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły opartego na wspólnym dla środowiska szkolnego systemie wartości,
- ograniczenia (uniemożliwienia) wstępu na teren szkoły organizacjom, których ideologii i programów rodzice nie akceptują (np. grupy edukatorów seksualnych „Ponton”),
- dokonywania wyboru firmy ubezpieczeniowej (ewentualnie wspólnego ubezpieczenia z nauczycielami),
- dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły i nauczycieli,
- dokonywanie wyboru firmy cateringowej.
21. Skierowanie przez  Fundację „Rodzice Szkole” w  dniu 1 września 2015 r. listu do dyrektorów szkół z prośbą o pomoc w tworzeniu i działalności rad rodziców w kierowanych przez nich szkołach.
22. Przedstawienie przez Wojciecha  Starzyńskiego, 11 września 2015 r. na antenie telewizji TRWAM. najważniejszych dokonań i planów środowisk obywatelskich dotyczących miejsca i roli rodziców oraz ich reprezentantów -  rad rodziców w polskim systemie edukacji.
23. Spotkanie  w dniu 22 września 2015 r. Wojciecha Starzyńskiego z przedstawicielami kierownictwa ukraińskiej oświaty, na czele  z wiceministrem Edukacji i Nauki Ukrainy, w trakcie którego Wojciech Starzyński mówiąc o polskiej drodze do oświatowego pluralizmu wskazał, jak wielką rolę w tym procesie odegrali rodzice.
24. Publikowanie w miesiącach sierpień – wrzesień 2015 r. na stronach internetowych Fundacji „Rodzice Szkole” szeregu felietonów, w których. autorzy (Katarzyna Styczyńska i Wojciech Starzyński) starali się odpowiadać na następujące pytania:
Od czego powinna zaczynać działalność rada rodziców?
Dlaczego warto zadbać o prawidłowe przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziałowych?
Ubezpieczenie dzieci w szkole - prawo czy obowiązek?
Komunikacja rady rodziców z rodzicami  - jak sprostać temu wyzwaniu?
Jak rada rodziców powinna  uchwalać program wychowawczy szkoły?
Czy szkolny program profilaktyki może zainteresować rodziców?
Jaką rolę na terenie szkoły mogą pełnić stowarzyszenia ?
Jakie elementy powinien zawierać dobry preliminarz rady rodziców?
25. Skierowanie w dniu 16 listopada 2015 r. przez  Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” do p Anny Zalewskiej -  Ministra Edukacji Narodowej, p. Jarosława Gowina - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  p Piotra Glińskiego -  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  listów z gratulacjami i propozycjami wspólnych działań:
- w sprawach dotyczących budowania szerokiej płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem w tym procesie roli rad rodziców;
- w wypracowywaniu nowych form  kształcenia nauczycieli, będących  niezbędnym warunkiem poprawy stanu polskiej oświaty;
- w  zakresie  upowszechniania w szkołach polityki kulturalnej i historycznej nawiązującej do tysiącletniego dorobku polskiego społeczeństwa.
26. Zrealizowanie przez Fundację „Rodzice Szkole”, w partnerstwie z Muzeum Historii Polski - w dniach od 20 października do 27 listopada 2015 r. -  projektu: Świadkowie historii – Polska droga do Wolności 1944-1989,  w którym uczestniczyło 20 szkół z całej Polski (Warszawa, Siechnice – pow. wrocławski, Strumień – pow. cieszyński, Otwock, Poznań, Namysłów, Kraków, Olecko, Białystok, Wasilków, Jabłoń i Podedwórze – pow. parczewski, Piastów) z udziałem 1315 uczniów (455 ze szkół ponadgimnazjalnych, 825 z gimnazjów i 35 ze szkół podstawowych) oraz kilkudziesięciu nauczycieli i kilkunastu dyrektorów szkół. Projekt wskazał na znaczne  zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski oraz na potrzebę poszerzania zasięgu tego typu programów, które powinny stanowić ważną lekcję wychowania patriotycznego.
27. Przygotowanie wersji elektronicznej poradnika dla rad rodziców: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy oraz uruchomienie nowej strony internetowej skierowanej przede wszystkim do rad rodziców: radyrodzicow.pl
28. W ramach prowadzonego przez Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” punktu Konsultacyjnego w roku 2015 udzielono: radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym i samorządom terytorialnym ponad 200 porad prawnych i merytorycznych służących budowaniu płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.
W okresie sprawozdawczym odbyło się:
- Dwa posiedzenia Rady Fundacji  „Rodzice Szkole”,  w trakcie których podjęto 4 uchwały,
- 9 posiedzeń Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. w trakcie których podjęto 21 uchwał.