Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Rodzice Szkole” za rok 2014

Fundacja „Rodzice Szkole”, dążąc  do demokratyzacji polskiej oświaty i  poszerzenia niezbędnego dla rozwoju kraju,  kapitału społecznego, za główny cel  działalności w roku  2014  uważała wspieranie aktywności rodziców, rad rodziców i organizacji rodzicielskich oraz prowadzenie szerokiej debaty publicznej  dotyczącej narodowej edukacji, z udziałem Prezydenta RP, ministra edukacji narodowej, parlamentarzystów, samorządów terytorialnych, rodziców, nauczycieli, uczniów i środowisk obywatelskich.

Realizacji powyższych celów służyło:

 1. I. Integrowanie środowisk obywatelskich działających na polu narodowej edukacji

poprzez uczestnictwo oraz współorganizowanie  spotkań,  konferencji

i seminariów poświęconych 25-leciu wolnej Polski, w tym:

a) 15 stycznia – udział w zorganizowanej przez  Kancelarię Prezydenta RP konferencji Edukacja – wyzwania przyszłości, w trakcie której Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, Wojciech Starzyński zwrócił uwagę na sprawy dotyczące:

 • wychowania młodego pokolenia w kontekście nauczania jęz. polskiego i historii oraz wprowadzania do szkół ideologii gender,
 • uregulowania rynku podręczników szkolnych,
 • wyraźnego określenia relacji pomiędzy władzami państwowymi, a samorządami terytorialnymi jako organami prowadzącymi szkoły, z odpowiedzią na pytanie o status nauczyciela (urzędnik państwowy, czy samorządowy?).

b) 1 marca udział w zorganizowanej przez  Bielskie Forum Oświatowe i  Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku Białej konferencji poświęconej miejscu rodziców w polskim systemie edukacji, w trakcie której  Wojciech Starzyński przedstawił zasady współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, podkreślając rolę dyrektorów szkół jako liderów lokalnych środowisk oświatowych oraz potrzebę większego zaangażowania się w powyższe procesy rodziców,

c) 12  marca – udział w  Gali podsumowującej wojewódzki etap konkursu „Mam 6 lat”, w której na zaproszenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty uczestniczyli uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice wyróżnionych szkół i przedszkoli z terenu Mazowsza. W komentarzu do tego wydarzenia W. Starzyński zwrócił uwagę na podkreślenie, w  skierowanym do obecnych, liście do  minister Joanny Kluzik- Rostkowskiej, roli rad rodziców jako współtwórców sukcesu nagrodzonych szkół,

d) 15 kwietnia wystąpienie Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” do wydawców, samorządów terytorialnych i środowisk oświatowych z apelem o dyskusję na temat systemowych  rozwiązań dotyczących podręczników szkolnych, deklarując zamieszczanie wszelkich opinii w powyższych sprawach na stronie internetowej Fundacji,

e) 28 maja udział w konferencji: Edukacja seksualna w wychowaniu – prawdy i mity, zorganizowanej  przez Samorządowe Centrom Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, w trakcie której Wojciech Starzyński wygłosił referat: Jak budować program wychowawczy  z udziałem wszystkich uczestników życia szkolnego,

f) 29 maja udział   w inauguracyjnym posiedzeniu Społecznego Komitetu Doradczego dotyczącym realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej programu Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, w trakcie którego Wojciech Starzyński zadeklarował wolę włączenia się Fundacji „Rodzice Szkole” w prace nad w.w programem (w formie doradztwa i opiniowania poszczególnych działań) oraz wyraził nadzieję, że przyniesie on realne efekty poprawiające relacje pomiędzy różnymi uczestnikami życia szkolnego i przyczyni się do autentycznego uspołecznienia polskiej szkoły,

g) 31 maja uczestnictwo, w zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajową Radę Spółdzielczą oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, II Kongresie Spółdzielczości Uczniowskiej, w trakcie którego Wojciech Starzyński podkreślił, że Fundacja „Rodzice Szkole”, uważając spółdzielnie uczniowskie za najlepszą  formę nauki  przedsiębiorczości, będzie wspierała tego typu działania i promowała proponowane przez uczestników Kongresu zmiany ustawowe  na forum Parlamentu RP,

h) 3 października – zorganizowanie przez Fundację „Rodzice Szkole”, we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Collegium Civitas, konferencji Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, wśród których znaleźli się kuratorzy oświaty, przedstawiciele oświatowych organizacji pozarządowych, reprezentanci samorządów terytorialnych, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz liczna grupa przedstawicieli rad rodziców. Patronat nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowskie, który w liście skierowanym do uczestników napisał: Dobra edukacja zakłada gotowość do dialogu i współpracy wszystkich stron tego procesu. Zgodnie z ideą głoszoną przez głównego organizatora, Fundację „Rodzice Szkole” rodzice powinni być dla szkoły partnerami i sprzymierzeńcami. Dziękuję Państwu za obywatelskie zaangażowanie i troskę o przyszłe pokolenia.

Bardzo ciekawy program, wypełniony referatami dotyczącymi wielu tematów związanych z polską edukacją, wywołał ożywioną dyskusję, zakończoną przyjęciem Deklaracji Obywatelskiej, w której uczestnicy konferencji:

 • wyrazili uznanie i podziękowanie wszystkim, którzy w latach 80. ub. wieku mieli odwagę sprzeciwić się komunistycznemu systemowi edukacji i wskazać drogę, prowadzącą do oświatowego pluralizmu,
 • podkreślili znaczenie szeregu działań na polu edukacji narodowej podejmowanych w minionym dwudziestopięcioleciu przez tysiące obywateli i liczne organizacje pozarządowe,
 • wskazali na potrzebę budowania stałej płaszczyzny publicznej debaty w sprawach dotyczących polskiej szkoły, zapraszając do niej rodziców, nauczycieli, uczniów, samorządy terytorialne, przedstawicieli oświatowej administracji publicznej i polityków,

i) 10 października – udział Wojciecha Starzyńskiego w zorganizowanej przez przedstawicieli oświaty niepublicznej  konferencji Awangarda edukacji – 25 lat oświaty niezależnej.

 

II. Organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów   nt.: miejsca i roli rodziców i rad rodziców  w polskiej  oświacie  oraz  prowadzenie działań na rzecz budowania płaszczyzny współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, w tym:

 

a) 9 czerwca – spotkanie  z przedstawicielami rad rodziców, dyrektorami i nauczycielami kilku szkół w  gminie  Jabłoń (powiat parczewski). W trakcie dyskusji, pokazującej w  wielu sprawach wyraźne różnice zdań między dyrektorami szkół i radami rodziców – Wojciech Starzyński  zauważył, że wg niego, znaczna część ujawnionych napięć i sporów nie wynika ze złej woli którejkolwiek ze stron, lecz z braku umiejętności i wiedzy niezbędnej do budowania partnerskiej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego. oraz wskazał na potrzebę ich uczestniczenia w konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych powyższej tematyce, a także na  rolę jaką w tym procesie powinny spełniać organy prowadzące (samorządy gmin i powiatów).

b) 20 sierpnia – rozpoczęcie felietonem Wojciecha Starzyńskiego Program wychowawczy szkoły – fikcja, czy wyzwanie ? debaty poświęconej  wychowaniu, zwracającej m. in. uwagę na potrzebę:

 • · zdefiniowania roli programu wychowawczego w życiu społeczności szkolnej,
 • · realnego wprowadzenia w życie zapisów określających tryb jego tworzenia (art. 54 ustawy o  systemie oświaty),

c) 11 września – skierowanie przez Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”  do rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół listu,  zwracającego uwagę na potrzebę bardzo starannego, zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych i powołania rad rodziców. Podkreślając, że uprawnienia rad rodziców umożliwiają im odgrywanie ważnej roli w życiu szkoły, szczególnie w formułowaniu i realizacji programu wychowawczego zgodnego z systemem wartości promowanych przez rodziców, Zarząd Fundacji zaapelował do rodziców o aktywne włączanie się w życie szkoły, a do dyrektorów szkół i nauczycieli o  pomoc i wsparcie działań, które niejednokrotnie są dla rodziców początkiem wychodzenia z roli zwykłych niezaangażowanych w sprawy publiczne „zjadaczy chleba” i wchodzenia w rolę odpowiedzialnych za losy kraju obywateli,

d) 22 września spotkanie sie z  rodzicami  warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 75, w trakcie którego okazało się, że zarówno w statucie szkoły jak i w Regulaminie rady rodziców jest szereg zapisów niezgodnych z ustawą o systemie oświaty, w oparciu o które dokonano „wyboru” rad oddziałowych i powołano radę rodziców Zwracając uwagę na nieskuteczność decyzji wyłonionej w takim trybie rady rodziców, Wojciech Starzyński zaproponował reasumpcję wyborów i znowelizowanie dokumentów szkolnych (statutu i regulaminu rady rodziców), przedstawiając jednocześnie opinię, że odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi dyrektor, do którego obowiązków należy dopilnowanie przestrzegania prawa oświatowego na terenie szkoły,

e) 5 listopada spotkanie Zarządu Fundacji, w ramach programu Godzina dla Twojej szkoły, z rodzicami kilku szkół z warszawskiej Dzielnicy Włochy (SP nr 66, SP nr 88, Gimnazjum nr 112 i SP nr 94). W trakcie bardzo   ożywionej dyskusji podniesiono sprawę braku jednoznacznych rozwiązań prawnych, dotyczących m.in. możliwości uzyskiwania przez rady rodziców NIP-u, zakładania rachunków bankowych oraz zawierania przez nie umów cywilnoprawnych,

f)   3 grudnia – zwrócenie przez Zarząd Fundacji uwagi, że zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci,

g)   01.02.2014 – 30.04.2014 – zrealizowanie  projektu: Współpraca organów szkoły szansą

na sukces wychowawczy, dofinansowanego przez miasto Piastów kwotą 1500 zł

(całkowity koszt projektu 4000 zł)

h) 01.09.2014 – 29.11.2014 – zrealizowanie  projektu:  Jak budować płaszczyznę

współpracy pomiędzy uczestnikami życia szkolnego, dofinansowany przez

m.st. Warszawę kwotą  5830 zł (całkowity koszt projektu 8630 zł).

 

Dodatkowo w roku 2014 w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego udzielono

kilkuset porad rodzicom, radom rodziców, dyrektorom szkół, nauczycielom i samorządom

terytorialnym,

 

IIIOpiniowanie   projektów zmian w  prawie oświatowym przedstawianych przez

ministra  edukacji narodowej oraz promowanie trzech projektów nowelizacji ustawy

o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, dotyczących praw rad  rodziców,

przygotowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” i przekazanych w latach 2010-

2014  kolejnym ministrom edukacji narodowej i posłom Sejmowej Komisji Edukacji,

Nauki i Młodzieży. Realizując powyższe:

 

a)      29 stycznia w trakcie spotkania  z  minister Joanną Kluzik-Rostkowską i zespołem Jej

Doradców, Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”:

1. przedstawił stanowisko Fundacji „Rodzice „Szkole” w sprawie polityki oświatowej

państwa,  dotyczącej miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz

oczekiwania w tej sprawie w stosunku do p. minister Kluzik –Rostkowskiej,

2. zwrócił uwagę na sygnalizowaną przez środowiska współpracujące z Fundacją „Rodzice

Szkole” potrzebę włączenia rodziców w proces cyfryzacji szkół (m in. w projekt

Cyfrowa Szkoła) oraz w działania promujące w programach nauczania postawy

przedsiębiorczości,

3. wskazał na obszary systemu oświaty wymagające publicznej debaty, na którą oczekują

środowiska rodzicielskie, wymieniając m. in. sprawy, dotyczące:

-  obniżenia wieku obowiązku szkolnego,

-  programów wychowania w kontekście zakresu nauczania języka polskiego,

historii i ideologii gender,

-  uregulowania rynku podręczników szkolnych i e-podręczników,

-  systemu egzaminacyjnego (egzaminy testowe, a egzaminy tradycyjne),

-  statusu nauczyciela (urzędnik państwowy, czy samorządowy?)

4. zaproponował skierowanie przez panią minister edukacji narodowej listu  do dyrektorów

i rad rodziców szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

poświęconego podstawowym zasadom współpracy pomiędzy dyrektorem szkoły i radą

rodziców wynikającym z obowiązujących regulacji prawnych,

5. zaproponował powołanie w MEN zespołu mającego przygotować projekt nowelizacji

ustawy o systemie oświaty, dotyczący społecznych organów szkoły, przede wszystkim:

rad rodziców, samorządów uczniowskich i rad szkół, z uwzględnieniem propozycji

zgłaszanych w latach 2010-2012 przez Fundację „Rodzice Szkole”,

 

b)      1 maja w związku z opublikowanym 30 kwietnia w dzienniku Rzeczpospolita, felietonie

Niejasny status i finanse rad rodziców, Fundacja „Rodzice Szkole” przypomniała

o przygotowanym przez nią i przekazanym trzem kolejnym ministrom edukacji narodowej

projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, pozwalającym jednoznacznie

uregulować zasady gospodarki finansowej rad rodziców oraz stwierdziła, że Ministerstwo

Edukacji Narodowej powinno dążyć do zmiany złego prawa i dostosować je do dobrej

praktyki, a nie skupiać się na wydawaniu dwuznacznych opinii niszczących obywatelskie

inicjatywy i ograniczających, zgodne z interesem społecznym, działania rodziców,

 

c)      18 czerwca Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”, powołując się na wyrok WSA

w   Krakowie z 21 maja 2014 r. sygn. II SAB/Kr 58/14  przekazał informację, że

protokoły z posiedzeń rady rodziców i korespondencja prowadzona pomiędzy radą

rodziców, a dyrektorem szkoły, dotycząca realizacji określonych zadań publicznych

w zakresie władzy wykonawczej realizowanej w obszarze oświaty stanowią dokumenty

będące informacją publiczną,

 

d)     25 września w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,

poświęconego informacji nt. wsparcia polskiej oświaty z funduszy europejskich w nowej

perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Wojciech Starzyński

zwrócił uwagę na brak zabezpieczenia w w.w funduszach środków na finansowanie

programów służących  kształtowaniu patriotycznych postaw obywatelskich wśród

uczniów oraz na budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami

życia szkolnego,

 

e) 21 - 22 listopada – w trakcie spotkania Społecznego Komitetu Doradczego projektu Szkoła

Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, Wojciech

Starzyński kolejny raz przedstawił propozycje zmian w   ustawie o systemie oświaty,

prowadzących do  uporządkowania praw i obowiązków rad rodziców ze szczególnym

zwróceniem uwagi na umożliwienie im samodzielnego dysponowania zgromadzonymi

funduszami,

 

f)       3 grudnia Fundacja „Rodzice Szkole” przypomniała, że zgodnie z § 22 ust. 3 pkt.  5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci,

g)      10 grudnia – Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” przedstawił stanowisko w sprawach gospodarki finansowej rad rodziców, wskazując w nim na potrzebę wprowadzenia jednoznacznych regulacji ustawowych umożliwiających radom rodziców:

- posiadanie NIP-u,

- posiadanie własnych rachunków bankowych,

- zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) lub  umów o pracę,

- dokonywanie zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły.

Informacje dodatkowe

a)      22 kwietnia – Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” powołał  pana Krzysztofa Zubę na stanowisko  Rzecznika Prasowego  Fundacji „Rodzice Szkole”,

b) 20 czerwca – z okazji zakończenia roku szkolnego, Zarząd i Rada Fundacji „Rodzice Szkole” przekazali rodzicom, nauczycielom, uczniom, oraz  przyjaciołom i wsppółpracownikom Fundacji życzenia udanego letniego wypoczynku oraz znalezienia w jego trakcie czasu na refleksję dotycząca spraw, o których rozmawialismy w ostatnich latach,

c)      1 września – z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2014/2015,  Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” skierowali do rodziców, nauczycieli i uczniów list, w którym, życząc dużo sił, zdrowia i satysfakcji w niełatwej pracy, jaką jest bezinteresowna służba pro publico bono, zachęcali do spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się nad szansami rozwoju szkół oraz nad rolą, jaką każdy z nas może i powinien – w wielkim dziele budowania oświaty na miarę wyzwań i oczekiwań społeczeństwa XXI wieku – spełnić,

d)     16 października – z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  Barbara Robakiewicz, Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole i  Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji przekazali podziękowania  wszystkim, którzy codzienną, mrówczą pracą polską szkołę budują, życząc Im wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz dobra wspólnego,

e)      12 grudnia – Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” powołał  panią Dorotę Denys- Binduga na stanowisko Pełnomocnika Zarządu  Fundacji „Rodzice Szkole” w woj dolnośląskim,

f) w roku 2014 – Zarząd  Fundacji „Rodzice Szkole” przeprowadził szeroką akcję promocyjną programu Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły i programu Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”.

W okresie sprawozdawczym odbyło się:

 • 2 posiedzenia Rady Fundacji  „Rodzice Szkole”,  w trakcie których podjęto 4 uchwały,
 • 7 posiedzeń Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. w trakcie których podjęto 10 uchwał.