Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, stawiając sobie jako cel główny uczestniczenie we wszystkich ważnych szkolnych wydarzeniach, dzięki dobrej współpracy z dyrektorem, nauczycielami i samorządem uczniowskim zorganizowała szereg przedsięwzięć, takich jak:

 • wprowadzenie zwyczaju konsultacji dla rodziców z nauczycielami przedmiotów,

 • remont harcówki, sfinansowany z funduszy Rady Rodziców,

 • przeprowadzenie programu ekologicznego, obejmującego konkursy: plastyczny, multimedialny, przyrodniczy oraz konkurs pozyskiwania surowców wtórnych,

 • współfinansowanie wyjazdu uczniów, biorących udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych oraz w Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

 • prowadzenie kursów języków obcych,

 • zakup nagród laureatom konkursów i olimpiad,

 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego.

 • zakup książek - nagród na koniec roku dla wyróżniających się uczniów z poszczególnych klas szkoły,

 • doposażenie szkolnej biblioteki w niezbędne książki i lektury,

 • organizacja 10-lecia Szkoły i festynów rodzinnych.