Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Nasza oferta szkoleniowa

Fundacja „Rodzice Szkole”, której celem jest budowa społeczeństwa obywatelskiego  i demokratyzacja polskich szkół, animuje szereg działań prowadzących do włączania rodziców w życie szkoły i społeczności lokalnej.

Organizowane przez nas szkolenia są nastawione na praktyczne i skuteczne przygotowanie rodziców, rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników samorządów terytorialnych do wspólnego tworzenia szkoły partnerskiej i obywatelskiej. Uczymy, jak postępować  w konkretnych sytuacjach. Dążymy do tego, aby uczestnicy szkoleń, po ich ukończeniu, mieli wiedzę nie tylko o tym co powinni robić, ale przede wszystkim umiejętności – jak to robić.

Nasza oferta obejmuje:

I. Profesjonalne warsztaty, szkolenia i wykłady w zakresie  umiejętności :

 • powoływania, organizacji i funkcjonowania rad rodziców (krok po kroku)

 • pozyskiwania środków i racjonalnego ich wykorzystywania przez radę rodziców

 • doskonalenia  technik skutecznej współpracy  i sprawnej  komunikacji pomiędzy różnymi organami szkoły

 • formułowania opinii oraz prezentacji poglądów

 • twórczego rozwiązywania problemów

 • diagnozowania przyczyn konfliktów oraz  ich skutecznego rozwiązywania.


II. Fachowe wsparcie i pomoc ekspercką na każdym etapie działań rad rodziców w zakresie:

 • diagnozy problemów specyficznych dla danej placówki i poszukiwania sposobów  ich rozwiązywania

 • tworzenia  szkolnych programów wychowawczych i programów profilaktyki

 • pracy z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki (ADHD, dysleksja, zaburzenia mowy, słuchu, wzroku).


III. Poradnictwo prawne w zakresie praw i obowiązków rodziców i rad rodziców w świetle obowiązujących regulacji  ustawowych.

IV. Opracowywanie wzorów dokumentów pomocnych radom rodziców.


Podstawowe korzyści wynikające z udziału w  szkoleniach to:

 • podniesienie kwalifikacji  w zakresie organizacji i prowadzenia rady rodziców

 • zdobycie wiedzy nt. praw i obowiązków rodziców w szkole i umiejętnosci budowania szkoły dialogu

 • nabycie umiejętności pracy w zespole

 • nabycie umiejętności pracy metodą projektu

 • poznanie róznych modeli motywacji i zastosowania ich w praktyce

 • nabycie umiejętności aktywnego słuchania

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy i oceny prezentowanych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania.


Uwaga:

- W zależności od potrzeb uczestników, szkolenia odbywają się w cyklu jedno, dwu, lub trzydniowym.

- Uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i certyfikaty ukończenia kursu.