Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Kto powinien otrzymać prowizję z tytułu ubezpieczenia uczniów?

Pytanie

Jak wyglądają regulacje prawne dotyczące ubezpieczania uczniów w szkole a dokładnie prowizji od tego ubezpieczenia. Czy istnieją przepisy mówiące o tym komu ona się należy, czy może ją pobierać dyrektor (nawet jeśli nie "bierze jej do kieszeni" tylko przeznacza na potrzeby placówki)?  Jestem  przewodniczącą  rady rodziców i od kilku lat zastanawia mnie ta kwestia. Proszę o pomoc, ponieważ  zbliża się okres kiedy rodzice, kolejny raz,  będą zmuszani do opłacania składek na ubezpieczenie, a nie mamy jasnego obrazu wynikających z tego faktu konsekwencji .


Odpowiedź

Mimo, iż powyższa problematyka nie jest precyzyjnie regulowana przez obowiązujące prawo można kierując się rozsądkiem i obowiązującymi w naszym kręgu kulturowym zasadami etyki, znaleźć racjonalne rozwiązania dobrze służące całej społeczności szkolnej.

Wydaje się, że  nikt nie kwestionuje potrzeby ubezpieczenia swoich dzieci na terenie szkoły. Inną sprawą jest tryb w jakim ten proces się odbywa i wynikające z niego konsekwencje.

W opinii osób współpracujących z naszą Fundacją i wielokrotnie  stykających się z tym problemem w szkołach własnych dzieci optymalnym rozwiązaniem jest sytuacja  w której:

- wyboru firmy i oferty ubezpieczeniowej dokonują wspólnie: rada rodziców i dyrektor szkoły,

- wynegocjowaną umowę podpisuje z ubezpieczycielem w imieniu szkoły (a pośrednio również w imieniu rodziców uczniów) dyrektor szkoły,

- wynegocjowana (obiecana?) prowizja jest przekazywana w formie darowizny na konto rady rodziców. (przekazywanie jej w jakiejkolwiek formie dyrektorowi szkoły jest zdecydowanie niewskazane i budzi wiele wątpliwości natury prawnej i etycznej).

- otrzymanymi w formie darowizny funduszami dysponuje, zgodnie z własnym regulaminem i preliminarzem, rada rodziców.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”