Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Kto jest dysponentem prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów, przekazanej przez ubezpieczyciela na konto rady rodziców?

Pytanie:

Proszę o pomoc w sprawie sporu z Dyrektorem szkoły, gdyż on twierdzi, iż prowizja z tytułu ubezpieczenia uczniów w placówce należna jest szkole i jest do jego dyspozycji – pomimo wpłaty na konto Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

 

Odpowiedź:

W art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty zapisano: W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (podkreślenie moje). Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

W świetle powyższego, nie budzi żadnych wątpliwości, że pieniądze tak uzyskane (również z prowizji, o której Państwo piszecie) są własnością rady rodziców i tylko ona może być ich dysponentem. Oczywiście nie wyklucza to przeznaczenie ww. funduszy na cele wskazane przez dyrektora szkoły, ale do ich wydatkowania niezbędny jest wniosek dyrektora skierowany do rady rodziców i odpowiednia uchwała rady rodziców. Ten tryb dysponowania pieniędzmi rady rodziców powinien być wyraźnie zapisany w jej Regulaminie, którego uchwalenie jest obowiązkiem ustawowym rady rodziców ( art. 53 ust.4 ustawy o systemie oświaty).

Inna forma wydatkowania pieniędzy publicznych (a tak w/g mnie należy traktować fundusze zgromadzone na koncie rady rodziców) może być przez każdego rodzica danej szkoły zaskarżona (łącznie z doniesieniem do prokuratury), co będzie skutkowało odpowiednimi konsekwencjami zarówno dla członków rady rodziców jak i dyrektora szkoły.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu „Rodzice Szkole”