Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jak założyć rachunek bankowy?

Pytanie

Chcemy założyć konto bankowe dla Rady Rodziców. Banki odmawiają, bo nie mamy osobowości prawnej. Jak załatwić tę sprawę ?


Odpowiedź

Założenie samodzielnego rachunku bankowego, będącego bardzo istotnym elementem autonomii rady rodziców, napotyka często na szereg trudności ze strony banków. Nie wynika to w naszym mniemaniu ze złej woli, ale z niedookreślonego statusu prawnego rady rodziców. W powyższej sprawie zwracaliśmy się kilkakrotnie do ministra edukacji narodowej (niestety bezskutecznie) z wnioskiem o podjęcie działań prowadzących do jednoznacznego określenia statusu rad rodziców jako jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i tym samym określenia czynności prawnych, jakie te organy mogą podejmować.

Do czasu uregulowania powyższych kwestii sprawa założenia przez radę rodziców rachunku bankowego będzie uzależniona od interpretacji przepisów przez poszczególne banki. Uwzględniając istniejący stan prawny i starając się, wyjść na przeciw zgłaszanym do nas zapytaniom, Fundacja „Rodzice Szkole” zwróciła się do kilku banków z prośbą o przedstawienie przez nie ofert dotyczących warunków zakładania i prowadzenia rachunków dla rad rodziców. W chwili obecnej prezentujemy na naszej witrynie internetowej w zakładce: Jak założyć rachunek bankowy, ofertę Banku Pocztowego SA, która wydaje się nam racjonalna. Zapraszamy do zapoznania się z nią oraz do ewentualnego przesyłania innych propozycji. Będziemy je sukcesywnie upowszechniać.

Powyższa problematyka została również przedstawiona w wydanym przez Fundację poradniku: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy, w którym autorzy informują, że do założenia rachunku niezbędne jest okazanie w banku: regulaminu rady rodziców, protokołu z ukonstytuowania się rady rodziców, pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentowania rady rodziców w czynnościach prawnych i składania oświadczeń w jej imieniu oraz zaświadczenia o nadaniu numeru NIP (ten dokument, przez niektóre banki, np. Bank Pocztowy SA, nie jest wymagany).

Mam nadzieję, że brak jednoznacznego wyjaśnienia problemu, poruszonego w pytaniu, uzmysłowi rodzicom i radom rodziców potrzebę tworzenia ogólnopolskiej platformy wymiany poglądów celem wspólnego wypracowywania najbardziej racjonalnych rozwiązań oraz zabiegania o ich wprowadzenie do polskiego systemu prawnego.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu „Fundacji Rodzice Szkole”