Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy można dokonać wyborów do rady rodziców w trybie jawnym?


Pytanie

 

Zwracam się z prośbą o pomoc w  rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących działalności Rady Rodziców w naszej szkole.
W ostatnim czasie w placówce trwał konflikt rodziców z dyrekcją, który zakończył się  rezygnacją pani dyrektor. W tym trudnym dla nas okresie Przewodnicząca Rady Rodziców zamiast starać się poznać i reprezentować stanowisko rodziców popierała w pełni stanowisko dyrekcji, a  pozostali członkowie prezydium Rady pozostali bierni. Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców (na początku lutego br.) rodzice odczytali list otwarty z zarzutami kierowanymi do Przewodniczącej i apelem o rezygnację z pełnionej funkcji. List ten pozostał dotąd bez odpowiedzi. Zaczęliśmy więc szukać innego rozwiązania. Na stronie Fundacji „Rodzice Szkole" znaleźliśmy odpowiedzi na część nurtujących nas pytań,  niestety nie na wszystkie, dlatego ośmielamy się prosić o dodatkowe wyjaśnienia.
W naszej szkole głosowania do Rad Oddziałowych nie były tajne (chyba nigdy). W efekcie do Rady Rodziców wchodziły osoby, które „ chciała pani dyrektor" i które ściśle z nią współpracowały.  Z wyborów nie ma protokółów komisji skrutacyjnych. W regulaminie Rady Rodziców  w załączeniu) ze stycznia 2007 również znaleźliśmy wiele błędów, np. 3-letnia kadencja Rady.
Prosimy o informację, czy na podstawie nieważności wyborów możemy odwołać Radę Rodziców i w jaki sposób należy to zrobić, oraz czy regulamin RR jest ważnym dokumentem, skoro niektóre jego paragrafy są niezgodne z prawem.
Nie wiemy również, czy wniosek o powołanie Rady Szkoły, który Rada Rodziców przegłosowała i złożyła z inicjatywy rodziców spoza Rady (członkowie Rady Rodziców  głosowali w tej sprawie na podstawie protokołów z głosowań przeprowadzonych wśród rodziców w poszczególnych klasach) jest ważny.
Bardzo prosimy o pomoc i wskazówki, co my rodzice możemy w tej sytuacji zrobić?

Zatroskana matka


Odpowiedź

 1. Tryb wyboru rady rodziców jest zapisany w art. 53 ust. 2, 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. W świetle powyższych przepisów, wybory rad oddziałowych w trybie jawnym należy uznać za nieważne. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia, że w szkole funkcjonuje rada rodziców zdolna do podejmowania wszelkich decyzji. które są wiążące dla kogokolwiek, w tym dla innych organów szkoły.

 2. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty szczegółowy tryb wyborów powinien być zapisany w Regulaminie Rady Rodziców. Zapisy w § 5, przedstawionego Regulaminu Rady Rodziców, są niezgodne z zapisami ustawy przywołanymi w pkt. 1. Uwzględniając powyższe: wszystkie wybory dokonane w oparciu o wadliwe zapisy należy uznać za nieważne.
 3. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok. Zapis Regulaminu Rady Rodziców mówiący o okresie trzyletnim jest, podobnie jak regulacje omówione w pkt. 1 i 2 niezgodny z prawem.

 4. W świetle opinii przedstawionej w pkt. 1, 2, i 3 wniosek Rady Rodziców, o powołaniu Rady Szkoły jest z mocy prawa nieważny.

 5. Odwoływanie Rady Rodziców, która na skutek ww. błędów prawnych nie jest żadną radą rodziców, nie ma sensu i byłoby usankcjonowaniem błędów popełnionych przy jej tworzeniu.

 6. W tej sytuacji należy uznać, że w Państwa szkole nie ma rady rodziców., dokonać wyborów w trybie wskazanym w ustawie o systemie oświaty i zobligować nowo wybraną radę rodziców do uchwalenia zgodnego z prawem Regulaminu Rady Rodziców.

 7. Każdy inny tryb postępowania, niezgodny, jak wskazano powyżej, z ustawą o systemie oświaty, skutkuje możliwością zaskarżenia przez kogokolwiek, wszystkich decyzji (również finansowych) podejmowanych przez ten organ, równającym się ich unieważnieniu.

 

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

P.S.

Mając nadzieję, że powyższa opinia ułatwi powołanie rady rodziców w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym, jednocześnie zaznaczam, iż na wskazane nieprawidłowości powinien był zwrócić uwagę Dyrektor Szkoły, który będąc osobą odpowiedzialną za wychowywanie młodego pokolenia jest szczególnie zobowiązany do starannego przestrzegania obowiązującego prawa .
Polecam poradnik dla rad rodziców: Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy, w którym znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rady rodziców oraz wzory dokumentów przydatne w jej pracy .

W. St.