Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jak rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Pytanie:

Jestem Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr… w Warszawie. Prosiłabym o wyjaśnienie kwestii dotyczących Urzędu Skarbowego. Niestety okazuje się że wcześniejsza Rada Rodziców nie składała żadnych dokumentów CIT do Urzędu Skarbowego. Mam pytanie: czy Rada ma obowiązek rozliczać się z Urzędem? Przewodnicząca naszej Rady była na rozmowie w Urzędzie i tam się dowiedziała że nie mamy takiego obowiązku. Proszę o odpowiedź w tej sprawie. Drugi problem jaki niestety jest w naszej szkole to przechowywanie dokumentów. Jaka jest praktyka w tej kwestii, bo jak wiadomo rady się zmieniają a dokumenty powinny być przechowywane dla następnej rady? Niestety w naszej szkole ta kwestia jest nie rozwiązana i trudno jest ustalić kto ma dokumenty z poprzednich lat działalności rady.

 

Odpowiedź:

W świetle przepisów prawa podatkowego aczkolwiek rada rodziców – działająca na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i uchwalonego przez siebie regulaminu – jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, to- zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)- jest podatnikiem podatku od osób prawnych, jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Ewentualny dochód rady (nadwyżka przychodów nad wydatkami) przeznaczony na cele oświatowe (wspieranie działalności statutowej szkoły), jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest zwolniony od tego podatku. Rada, jako podatnik jest jednak zobowiązana składać miesięczne deklaracje Cit-2 lub jeśli, na swój wniosek, zostanie przez właściwy urząd skarbowy zwolniona od tego obowiązku, roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową) wraz z deklaracją podatkową Cit-8. Oznacza to także konieczność otworzenia odrębnego od szkoły rachunku bankowego, uzyskania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i prowadzenia odrębnej od szkoły księgowości.

Tak więc niezależnie od zaniechań, czy nawet zaniedbań, Państwa poprzedników (wynikających w znacznej mierze z mylnej informacji uzyskanej w urzędzie skarbowym, co czasem,  przy niezbyt precyzyjnych zapisach ustawowych, ma miejsce) obecna Rada Rodziców powinna zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwolnienie jej  z obowiązku składania comiesięcznie deklaracji Cit-2  a następnie postępować zgodnie z przedstawioną powyżej procedurą

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole