Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jak powołać radę szkoły?

Pytanie:

W grudniu 2010 r. rada rodziców naszej szkoły  podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o powołanie rady szkoły. Decyzja ta wynikała z chęci uzyskania przez rodziców większego wpływu na funkcjonowanie szkoły, jako że rada szkoły ma większe kompetencje niż rada rodziców. Ponadto w ocenie rady rodziców nie ma komunikacji między rodzicami i nauczycielami a ciało w skład którego wchodziliby zarówno nauczyciele jak i rodzice, pozwoliłoby na jej poprawę.
Uchwała została przekazana  dyrektorce szkoły, która najpierw zażądała uzasadnienia powyższego wniosku, traktując to jako warunek nadania dalszego biegu sprawie, a następnie po wskazaniu przez radę rodziców, że żaden przepis nie nakłada na nią takiego obowiązku, poinformowała, iż rada szkoły nie zostanie powołana, ponieważ rada pedagogiczna nie wyraziła na to zgody.
Według mnie ustawa o systemie oświaty nie daje kompetencji ani dyrektorowi ani radzie pedagogicznej na przystopowanie takiego wniosku, a wręcz w sposób jednoznaczny zgodnie z art. 51 ust. 9 ustawy o systemie oświaty obliguje dyrektora do zorganizowania powstania rady szkoły. Nie ma podstawy prawnej do występowania o wyrażenie zgody przez radę pedagogiczną, która byłaby wiążąca.
Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą o informację, czy faktycznie dyrektor szkoły i rada pedagogiczna mogą, mimo wniosku rady rodziców, nie powołać rady szkoły  oraz jakie rada rodziców ma narzędzia by wymusić na organach szkoły postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Przewodnicząca  rady rodziców


Odpowiedź:

Niestety nie mogę w pełni podzielić, przedstawionej przez Panią Przewodniczącą, interpretacji zapisów ustawowych. O ile bowiem art. 51 ust 9 ustawy o systemie oświaty jednoznacznie zobowiązuje dyrektora szkoły do podjęcia działań na rzecz powołania rady szkoły (w wypadku złożenia wniosku w powyższej sprawie przez radę rodziców) bez żadnych warunków wstępnych, to w art. 50 ust 1 tej ustawy zapisano: W szkołach i placówkach  mogą działać rady szkół i placówek, co upoważnia do stwierdzenia, że powołanie rady szkoły nie jest obligatoryjne  i w wypadku braku zgody któregokolwiek z organów  wchodzących w jej skład  rada szkoły nie powstaje. Odrębną sprawą jest tryb, w jakim rada pedagogiczna  decyduje o powyższej sprawie. Musi on być zgodny z regulaminem rady pedagogicznej, ten zaś, wg mnie, powinien obligować do podejmowania tak istotnych dla szkoły decyzji w formie uchwały przyjmowanej w głosowaniu tajnym. Z przekazanych  informacji i pisma dyrektora szkoły, skierowanego do rady rodziców w dniu 28. czerwca 2011 r. (a więc po 6 miesiącach od złożenia wniosku,  co wydaje się niczym nieuzasadnioną zwłoką), wynika, że nie powołanie rady szkoły nie było sprzeczne z obowiązującym prawem. Moje zdumienie i wątpliwości budzi natomiast styl, w jakim taka decyzja zapadła i niespotykana niechęć rady pedagogicznej do powołania rady szkoły (w dotychczasowej wieloletniej działalności Fundacji „Rodzice Szkole” i związanych z nią środowisk oświatowych z tego typu sytuacją spotykamy się po raz pierwszy) . Zakładając, że decyzja rady pedagogicznej była spowodowana brakiem zrozumienia, jakim dobrodziejstwem dla rozwoju szkoły może być dobrze funkcjonująca rada szkoły, a nie złą wolą nauczycieli proponuję ponowienie wniosku w powyższej sprawie oraz zwrócenie się bezpośrednio do rady pedagogicznej z prośbą o zaproszenie przedstawicieli rady rodziców na posiedzenie rady pedagogicznej, celem przedstawienia intencji rodziców w przedmiotowej sprawie. Oczywiście o pomoc mogą się Państwo również zwrócić do organu prowadzącego szkołę (samorządu gminnego) i organu nadzoru pedagogicznego (kuratora oświaty), ale doświadczenie pokazuje, że tego typu problemy najlepiej jest rozwiązywać we własnym, wewnątrzszkolnym środowisku, a wszelka ingerencja zewnętrzna częściej prowadzi do eskalacji konfliktu niż do jego zażegnania.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”