Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Jak powinna być prowadzona księgowość rady rodziców?

Pytanie:

Od jakiegoś czasu borykamy się z problemem wyegzekwowania polityki rachunkowości od księgowej prowadzącej (na umowę zlecenie) księgi rachunkowe rady rodziców w naszej szkole. Twierdzi ona, że nie mamy obowiązku posiadania takiego dokumentu, że wystarczy plan kont (czytaj spis kont, bez określenia w jaki sposób są księgowane poszczególne operacje). Czy takie stanowisko jest prawidłowe?
Podajecie Państwo akty prawne, zgodnie z którymi ma funkcjonować gospodarka finansowa rady rodziców (między innymi ustawa o rachunkowości i rozporządzenie Ministra Finansów). Czy zapisy o obowiązkowym tworzeniu polityki rachunkowości  obejmują rady rodziców?
Nadmieniam, że nie prowadzimy działalności gospodarczej. Niestety portale finansowe traktują sprawę finansów rad rodziców po macoszemu.


Odpowiedź:

Podstawę prowadzenia księgowości rady rodziców stanowią przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U 2001, Nr 137, poz. 1539). Jednak ani wymieniona ustawa, ani rozporządzenie nie narzucają radzie rodziców szczegółowych rozwiązań, a jedynie wskazują jakimi ogólnymi zasadami rachunkowości ten organ powinien się kierować.

W praktyce oznacza to, że każda rada rodziców ma, przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, prawo wyboru rozwiązań dostosowanych do jej potrzeb  (uwzględniając zakres i rozmiary prowadzonej działalności także rozwiązań jak najprostszych). Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z Art. 10 ust. 1 ww. ustawy, rada rodziców powinna posiadać dokument, najlepiej w formie uchwały rady, opisujący przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a wymóg prowadzenia odrębnej od innych organów szkoły, sprawozdawczości finansowej jest obligatoryjny.

Prowadzenie ewidencji księgowej to, prócz obowiązku, wiele ułatwień umożliwiających ocenę i kontrolę sytuacji materialnej rady rodziców. Z założenia księgowość służy Prezydium Rady (jeśli takie zostało powołane), ale ma również ułatwiać pracę osobom pozyskującym dodatkowe (obok składek) środki finansowe na zasilenie  funduszu rady rodziców.
Sprawny i profesjonalny system księgowości umożliwia:
 • bieżącą informację o aktualnej kondycji finansowej rady;
 • oszczędność czasu i energii ( uniwersalny sposób grupowania operacji finansowych jest czytelny dla komisji rewizyjnej i zewnętrznych organów kontroli);
 • sprawne działanie organów kontrolujących w razie przeprowadzanej kontroli;
 • łatwość i szybkość pozycjonowania kosztów ułatwiające odnalezienie konkretnych pozycji księgowych w finansach rady;
 • szybkie i rzetelne informowanie rodziców i sponsorów o wykorzystaniu powierzonych radzie środków, mające wpływ na podniesienie wiarygodności i ułatwiające poszukiwanie nowych źródeł finansowania, a co za tym idzie – aktywizujące kolejnych rodziców do pozyskiwania środków;
 • stworzenie pozytywnego wizerunku rady ( należy pamiętać, że rada dysponuje zazwyczaj funduszami powierzonymi jej przez rodziców oraz sponsorów i  dlatego racjonalne nimi gospodarowanie i rzetelne przedstawianie danych stanowią podstawą jej wiarygodności,  a raz utracone zaufanie wymaga wiele czasu, by je odzyskać).

Uwaga: szereg wątpliwości dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji finansowej rad rodziców wynika z braku precyzyjnego, jednoznacznego określenia  jakie czynności prawne mogą one, jako organy szkoły nie  posiadające osobowości prawnej, podejmować. Fundacja „Rodzice Szkole” zwróciła się do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy i chwili obecnej oczekujemy na odpowiedź.


Maria Szpilowska

Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”