Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Do czego służy rachunek rady rodziców?

Pytanie

Objęłam funkcję skarbnika rady rodziców działającej przy Zespole Szkół w [...]. Od poprzedniego skarbnika otrzymałam informację że na rachunek RR wpływa co roku prowizja z zakładu ubezpieczeń w kwocie kilku tysięcy i jest ona na podstawie KW wypłacana i przekazywana Dyrektorowi szkoły oraz konto RR wykorzystywane jest do wpłat i przekazywania na różne nie do końca zidentyfikowane cele. Czy może być wykorzystywany w taki sposób rachunek rady rodziców?


Odpowiedź

Oczywiście taka sytuacja nie może mieć miejsca. Pieniędzmi gromadzonymi na koncie rady rodziców suwerennie dysponuje rada rodziców i przeznaczanie ich na nie znane jej wydatki

(a więc być może takie, które nie dotyczą realizacji celów statutowych szkoły), jest niedopuszczalne. Zwracam uwagę, że każdy rodzic ucznia danej szkoły, jest współwłaścicielem zgromadzonych na koncie rady rodziców środków finansowych (niezależnie od tego, jakie jest źródło ich pochodzenia) i w każdej chwili ma prawo zażądać informacji, w jaki sposób te środki zostały wydane, a w wypadku podejrzenia o brak gospodarności ze strony dysponentów (czyli rady rodziców lub jej Prezydium) poinformować o powyższym organy upoważnione do kontroli finansów rady rodziców (komisję rewizyjną rady rodziców, urząd skarbowy lub Regionalną Izbę Obrachunkową). Mam nadzieję, że do takiej sytuacji w Państwa szkole nie dojdzie i życzę powodzenia w przywracaniu stanu zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym.


Wojciech Starzyński

Prezes Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”