Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Demokratyczne wybory trójek klasowych oraz informowanie rodziców o tematyce zajęć profilaktycznych i wychowawczych

1. Czy stwierdzenia Pani vice-dyrektor na spotkaniu rodziców - przedstawicieli klas (trójek klasowych), że nauczyciel musi być obecny podczas wyborów klasowych, po to aby nadzorować ich przebieg pod kątem formalnym jest zgodne z prawem?

2. Czy spełnia reguły demokratyczne następujący sposób przeprowadzenia wyborów uzupełniających do trójki klasowej w związku z tym, że jedna z osób rezygnuje z bycia przedstawicielem rodziców danego oddziału: istniejąca trójka klasowa ustala przeprowadzenie wyborów uzupełniających w godzinach od 7.00 – do 8.30 tzn. w czasie gdy rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły. Wszyscy rodzice oddziału dostają informację do dzienniczka dziecka z 3 dniowym wyprzedzeniem i informacją o terminie wyborów oraz, że komisja wyborcza będzie przyjmować nazwiska kandydatów telefonicznie. Osoby, które nie mogą być obecne w wyżej wymienionym terminie będą mogły ustalić termin głosowania dla siebie dogodny.

3. Czy szkoła nie informując rodziców uczniów biorących udział w zajęciach profilaktycznych i wychowawczych o tematach i treściach tych zajęć nie narusza zapisów ustawy oświatowej, a w szczególności art.1pkt.2?

 

Odpowiedź

Ad.1
Stwierdzenie Pani vice-dyrektor wyraźnie narusza normy obowiązujące w demokratycznym porządku prawnym i nie mieści się w zapisach ustawy o systemie oświaty (art. 53 ust. 4 Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad o , których mowa w ust.2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust.2 pkt1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki). Nie ma żadnych podstaw aby wyposażać nauczyciela w tego typu uprawnienia, zachęcając Go tym samym do łamania prawa.

Ad. 2
Tryb przeprowadzenia wyborów, w tym również wyborów uzupełniających, powinien być opisany, zgodnie z odpowiedzią zawartą w pkt.1, w Regulaminie Rady Rodziców. Zakładając, że twórcy Regulaminu takiej sytuacji nie uwzględnili i że wybory odbyły się z zachowaniem tajności, osobiście nie kwestionowałbym ich wyników.

Ad. 3
Tematyka zajęć wychowawczych i profilaktycznych powinna być zapisana w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki szkoły. Oba dokumenty, zgodnie z art.54 ustawy o systemie oświaty, uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Należy więc skorzystać z ustawowych uprawnień i zobowiązać dyrektora szkoły do udostępnienia obu programów wszystkim rodzicom. Brak tego typu informacji jest w/g mnie naruszeniem, wskazanych w pytaniu, zapisów ustawy.


Podsumowanie

Uprawnienia rady rodziców wynikające z aktów prawnych wskazują na jej znaczącą rolę w życiu szkoły. Warto jednak pamiętać, że o tym czy będzie ona partnerem czy oponentem decydują wszystkie podmioty tworzące szkolną społeczność, a zasady budowania współpracy nie dają się zawrzeć w sztywnych formułach. Wszelka konfrontacja na terenie szkoły nie przynosi nikomu korzyści. Zachęcam więc do dążenia ku partnerskiemu współdziałaniu z poszanowaniem zasady suwerenności poszczególnych organów.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”