Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
 • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
 • jak wspierać samorząd uczniowski?
 • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
 • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
 • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
 • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
 • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Wesprzyj nas

Jeśli podobnie jak my, uważasz że:

 • polityka oświatowa powinna służyć rodzinie,

 • w szkole muszą być respektowane prawa rodziców,

 • warunkiem zbudowania oświaty na miarę wyzwań XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego

dołącz do grona Darczyńców fundacji. Wspieraj nas co miesiąc dowolną kwotą. Jeśli chcesz możesz ustawić stałe zlecenie na swoim koncie.

Ważna jest regularność. Wiedząc o Twoim wsparciu będziemy mogli planować kolejne działania. Bez Twojej pomocy zdziałamy niewiele.WPŁATY NA NUMER KONTA:

Bank Pocztowy S.A.

95 1320 1104 3036 9430 2000 0001


Fundacja "Rodzice Szkole"

ul. Marszałkowska 140 m.62c

00 - 061 Warszawa

Fundacja "Rodzice Szkole"
KRS nr 0000268115
NIP:  525 - 23 - 85 - 781
REGON 140781919

 

Szanowni Państwo,

Fundacja „Rodzice Szkole”, w swych działaniach, stara się służyć budowaniu niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego. Adresatami naszych działań są, przede wszystkim, środowiska oświatowe: rodzice, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji samorządowej.

Nasze działania wspiera Rada Fundacji, w skład której wchodzą:

Barbara Robakiewicz – polonistka i pedagog, były dyrektor szkoły, urzędnik samorządowy, Przewodnicząca Rady Fundacji „Rodzice Szkole”

prof. dr hab. nauk pedagogicznych Elżbieta Putkiewicz – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

prof. dr hab. nauk pedagogicznych Maria Mendel – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autorka wielu publikacji poświęconych współpracy rodziców ze szkołą

dr Michał Kawecki – psycholog, wieloletni przedstawiciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców (EPA)

Michał Wieczorek – autor i inicjator Programu „Solidny Partner” Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego w Poznaniu

prof. dr hab. nauk prawnych Andrzej Zoll – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1993-1997, Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2000-2005

 • Organizujemy na terenie całego kraju szkolenia dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych.

 • Udzielamy konsultacji i porad prawnych rodzicom i radom rodziców.

 • Prowadzimy witrynę internetową, dążąc do przekształcenia jej w portal społecznościowo - edukacyjny i internetową gazetę dla rodziców.

 • Tworzymy platformę stałej debaty i współpracy rad rodziców i stowarzyszeń rodzicielskich.

Realizacja powyższych zadań wymaga zgromadzenia niezbędnych środków finansowych, o które zwracamy się do życzliwych darczyńców.

Ofiarodawcom przyznajemy tytuły: „Przyjaciela Fundacji” i „Darczyńcy Fundacji” oraz zapewniamy promocję Ich firm w materiałach Fundacji, kierowanych do tysięcy szkół i setek tysięcy rodziców, nauczycieli, samorządowców i uczniów.

Zarząd Fundacji "Rodzice Szkole"

 

 


Naszymi  Sponsorami, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie, zostali:


w roku 2015

Bank Pocztowy S.A. bp

w roku 2014

Bank Pocztowy S.A. bp
STUDIO Q sp. z o.o.

PCG Polska Sp. z o.o.

 

 

 

w roku 2013
 

 


Darczyńca Fundacji

 

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają w ciągu 12 kolejnych miesięcy na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej, lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10 000 PLN mogą uzyskać tytuł „Darczyńca Fundacji”

(§ 5 ust 5 statutu Fundacji „Rodzice Szkole”)

 

W roku 2012 tytuł „Darczyńca Fundacji” otrzymał

Bank Pocztowy SA

 

W roku 2013 tytuł „Darczyńca Fundacji” otrzymał

Konsalnet Holding SA

Odliczenia darowizn

Prawo podatkowe, zgodnie z art.26 ust.1 pkt 9, ust.6b, ust.6e i ust.7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zezwala na po­mniejszenie dochodu z tytułu darowizn przekazanych na cele:

określone w art. 4 ustawy o działal­ności pożytku publicznego, upraw­nionym na mocy tej ustawy organiza­cjom, o których mowa w art.3 ust.2 i ust.3 tej ustawy, prowadzącym działalność po­żytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej usta­wie, realizującym te cele, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu,

Powyżej wymieniony zapis dotyczy osób fizycznych, które dokonałyby wpłaty na konto Fundacji.

Osoby prawne dokonują odliczeń na podstawie:

art.18 ust.1 pkt1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zezwala na po­mniejszenie dochodu z tytułu darowizn przekazanych na cele:

określone w art. 4 ustawy o działal­ności pożytku publicznego, upraw­nionym na mocy tej ustawy organiza­cjom, o których mowa w art.3 ust.2 i ust.3 tej ustawy, prowadzącym działalność po­żytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej usta­wie, realizującym te cele, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są zobowiązani wykazać w rocz­nym zeznaniu podatkowym:

• kwotę przekazanej darowizny,

• kwotę dokonanego odliczenia,

• dane pozwalające na identyfikację ob­darowanego (np. jego nazwę , adres, NIP).


Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.