Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy samorząd terytorialny może zarządzać finansami rad rodziców?

Pytanie

Prezydium rady rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie otrzymało od dyrektora szkoły pismo o następującej treści:
Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr LXXXII /1454/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26. października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku bankowym, rozliczanie środków Rady Rodziców odbywa się za pośrednictwem księgowości Szkoły Podstawowej Nr 5. Proszę wpłacić zgromadzone środki na konto:
Szkoła Podstawowa Nr. 5
Rzeszów ul. Słocińska  4
88 1240 1792 1111 0010 3720 8306
Prosimy o opinię i komentarz


Odpowiedź

Uchwała Nr LXXXII /1454/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26. października 2010 r., w której zapisano, że źródłami dochodów jednostek budżetowych  gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym są środki gromadzone przez Radę Rodziców,  stanowi zagrożenie dla funkcjonowania rad rodziców w szkołach i placówkach oświatowych Rzeszowa oraz może stać się  precedensem, podważającym  zasady, na których swoją działalność od wielu lat opierają rady rodziców w całym kraju.
Przytoczony zapis, jako niezgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, powinien był być, w trybie art. 91 ustawy, z dnia 8. marca 1990 r., o samorządzie gminnym, uchylony przez wojewodę.
Ponieważ tak się nie stało działania powinna podjąć rada rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie, zgodnie z art. 101 ust.1 ww. ustawy, stanowiącym, że każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.
Fundacja „Rodzice Szkole” uważa, że jednoznaczne rozstrzygnięcie powyższej sprawy będzie podstawą do systemowego określenia miejsca i roli rad rodziców w polskim systemie edukacji. Wyrażamy nadzieję, że nasza opinia i jej uzasadnienie spotkają się z akceptacją organów stanowiących samorządów terytorialnych, zapobiegając powstawaniu sytuacji podobnych do tej jaka ma miejsce w Rzeszowie.

Uzasadnienie

Tryb konstytuowania się rad rodziców reguluje ustawa z dnia 7. września 1991 r. systemie oświaty w której w art. 53 ust 2. zapisano, że: W skład rad rodziców wchodzą: 1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Z kolei w art. 54 ust. 8 określono, iż: W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

Te ustawowe regulacje, w połączeniu ze stanowiskiem ZUS przedstawionym w skierowanym do Fundacji „Rodzice Szkole” piśmie z dnia 31 marca 2011 r., w którym stwierdzono, że: Pełnienie przez rady rodziców funkcji płatnika składek za pracowników lub osoby świadczące prace na podstawie rodzących obowiązek ubezpieczeń umów cywilnoprawnych nie powinno być kwestionowane… oraz wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów stwierdzającym, w piśmie z dnia 06. 01. 1997r., nr ON-7-033-1-  IP/97, że działalność prowadzona przez rady rodziców w szkołach jest działalnością niezależną od działalności szkoły, wyraźnie wskazują na znaczący stopień autonomii rady rodziców. Podobne stanowisko prezentowały kolejne ekipy MEN, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz szereg organizacji pozarządowych. Warto również podkreślić, że intencją ustawodawcy było dążenie do regulacji prawnych zapewniających radom rodziców niezależność w stosunku do innych organów szkoły (dyrektora i rady pedagogicznej). Uwzględniając powyższe a także praktykę jaka wytworzyła się na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, należy uznać działania Rady Miasta Rzeszowa za nieuzasadnione i sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”