Decrease Font Size Increase Font Size
Fundacja „Rodzice Szkole” została ustanowiona  w celu wspierania rodziców i rad rodziców
w działalności na terenie szkoły ich dzieci.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:
  • jak założyć i prowadzić radę rodziców?
  • jak skutecznie współpracować z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną?
  • jak wspierać samorząd uczniowski?
  • jak prowadzić dialog na rzecz szkoły obywatelskiej?
  • jak organizować współpracę rad rodziców na szczeblu lokalnym, regionalnym i   krajowym?
  • jakie przepisy prawne określają miejsce i rolę rodziców w polskim systemie oświaty?
  • co zapisano w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców?
  • jak działają rodzice i ich przedstawiciele w krajach Europy i świata?
zgłoś się do nas: tel.: 721 326 336, 602 694 951, e- mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

Czy rada rodziców może podpisać umowę z firmą transportową?

Pytanie

 

mam następujący problem: dzieci ze szkoły podstawowej są dowożone na basen przez zewnętrzną firmę transportową. Jeden z rodziców wystąpił do dyrekcji szkoły z prośbą o podpisanie umowy z firmą, aby formalności stało się zadość, ale dyrekcja odmówiła, informując że takowa umowa powinna być podpisana przez Radę Rodziców. Czy tak faktycznie jest? Czy RR może taką umowę podpisać - a jeżeli tak, to kto: przewodniczący RR? i czy pozostali członkowie powinni w tej sprawie podjąć jakąś decyzję/uchwałę?

Będę wdzięczna za odpowiedź.

 


Odpowiedź

 

Sprawa jest, a właściwie do niedawna była,  pozornie prosta i rady rodziców mogły zawierać tego typu umowy. Niestety na skutek restrykcyjnej polityki MEN (o czym w najbliższym czasie ukaże się felieton na  naszej witrynie) ta formuła budzi kontrowersje i jest kwestionowana przez różne organy władzy publicznej. Uwzględniając niejasną sytuację prawną Fundacja "Rodzice Szkole" uważa, że należy kierować się "duchem prawa", wytworzonym dobrym obyczajem (podobne umowy od lat podpisują tysiące rad rodziców) oraz interesem uczniów i  nie widzi przeszkód w kontynuowani przez Państwa tych rozwiązań. Będzie to również pewna, zgodna z logiką demokracji, forma nacisku na władze publiczne (MEN i Ministerstwo Finansów) mająca doprowadzić do regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi aktywności społecznej, a nie jej ograniczaniu przez bezdusznych urzędników- biurokratów.

O tym w jakim trybie jest podejmowana decyzja w powyższej sprawie i kto podpisuje odpowiednie dokumenty (umowę) decydują zapisy Regulaminu Rady Rodziców, o którym jest mowa w Art 53 ust.4 ustawy o systemie oświaty.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"


P. S.
W wypadku dalszych wątpliwości proszę skontaktować się ze mną. tel. 602

694 951

 

Warszawa 2014-12-04